Thứ Hai, 22/07/2019 6:05:42 CH
Ngày 20/01/2019 22:55:22
Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Đề án cơ cấu lại kinh tế tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 18/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Đề án cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018. Việc điều chỉnh nhằm mục đích tập trung phát triển kinh tế, rút ngắn khoảng cách và trình độ phát triển chung của cả nước; xây dựng Vĩnh Long phát triển toàn diện nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ hiện đại, có ngành dịch vụ du lịch phát triển mạnh, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ, kết nối tốt với vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, đời sống người dân được cải thiện; quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự xã hội được giữ vững.

Cụ thể, quy hoạch đề ra mục tiêu Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) đến năm 2020 chiếm tỷ trọng khoảng 6% - 7% của vùng đồng bằng sông Cửu Long và chiếm khoảng 1% - 2% của cả nước; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 6,5%/năm, giai đoạn 2021 - 2025 tăng 7,5%/năm, giai đoạn 2026 - 2030 tăng 7%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 khoảng 1.950 USD, năm 2025 khoảng 2.500 USD và năm 2030 khoảng 3.600 USD. Năng suất lao động đến năm 2020 đạt 95 triệu đồng/lao động; năm 2025 đạt 137 triệu đồng/lao động và đến năm 2030 đạt 192 triệu đồng/lao động. Tỷ trọng nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm 28%, công nghiệp - xây dựng chiếm 25,60%, dịch vụ chiếm 46,40% trong cơ cấu kinh tế vào năm 2020; tương ứng đến năm 2025 là 23%, 28,50% và 48,50%; đến năm 2030 tương ứng là 17,80%, 32,60% và 49,60%. Xuất khẩu đến năm 2020 đạt khoảng 530 triệu USD, chiếm tỷ trọng khoảng 2% - 3% xuất khẩu toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long và khoảng 1% của cả nước; năm 2025 đạt 730 triệu USD; năm 2030 đạt khoảng 1 tỷ USD; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến 2020 đạt 75%, tỷ lệ đô thị hóa đạt 20- 25% vào năm 2020, đến năm 2030 đạt 25- 35%; Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2020 khu vực đô thị là 96% và khu vực nông thôn là 75%.

Đề án cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm mục tiêu Hình thành và phát triển cơ cấu kinh tế hợp lý, bền vững; điều chỉnh cơ cấu nội bộ ngành, lĩnh vực theo hướng chú trọng ưu tiên phát triển những ngành, lĩnh vực có tính đột phá, tác động lan tỏa tới các ngành, lĩnh vực khác. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho các ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với điều chỉnh cơ cấu ngành nghề đào tạo, bố trí và sử dụng lao động hợp lý để nâng cao năng suất lao động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chủ động hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Đề án cơ cấu lại kinh tế tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Theo đó phấn đấu Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2016 – 2020 tăng bình quân hàng năm 6,5%/năm; giai đoạn 2021 – 2025 tăng bình quân hàng năm 7,5%/năm; giai đoạn 2026 – 2030 tăng bình quân hàng năm 7%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 2.300 USD, năm 2025 đạt 3.200 USD và năm 2030 đạt khoảng 4.000 USD.

Cơ cấu kinh tế: Đến năm 2020: Nông - lâm - thủy sản 28%, công nghiệp - xây dựng 25,6%, dịch vụ 46,4%. Đến năm 2025: Nông - lâm - thủy sản 23%, công nghiệp - xây dựng 28,5%, dịch vụ 48,5%. Đến năm 2030: Nông - lâm - thủy sản 17,8%, công nghiệp - xây dựng 32,6%, dịch vụ 49,6%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến 2020 bằng khoảng 30% GRDP; đến năm 2025 bằng khoảng 32% GRDP; đến năm 2030 bằng khoảng 34% GRDP. Thu cân đối ngân sách nhà nước tăng trưởng bình quân 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 tăng 10%/năm; giai đoạn 2021 – 2025 tăng 12-14%/năm; giai đoạn 2026 – 2030 tăng 14-15%/năm. Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt 530 triệu USD; đến năm 2025 đạt 730 triệu USD; đến năm 2030 đạt 1.000 triệu USD.

Để việc tổ chức và triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể và Đề án đạt hiệu quả trong thực tế, ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý các sở, ngành, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Quyết định 1824/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 2857/QĐ-UBND của UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ công chức, nhân dân và doanh nghiệp biết để chung tay thực hiện, tuy nhiên muốn triển khai hiệu quả thì công tác tuyên truyền, vận động phải làm thường xuyên; phải công khai các quy hoạch, kế hoạch để người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh biết để xây dựng kế hoạch triển khai; song song đó cũng cần minh bạch trong tất cả các dự án.


Ảnh:  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực cũng yêu cầu Lãnh đạo các sở, ngành địa phương cần cụ thể hóa các nội dung phát triển ngành bằng các chương trình, kế hoạch hàng năm và kế hoạch 5 năm; quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức và người dân; tổ chức thực hiện và triển khai đồng bộ 3 quy hoạch gồm: quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể, quy hoạch xây dựng; chủ động đề xuất các cơ chế chính sách của ngành để thúc đẩy việc thực hiện các quy hoạch sao cho nhanh nhất, đúng quy định của pháp luật, nhưng trên tinh thần là phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; có chính sách thúc đẩy những ngành trọng tâm, trọng điểm, ngành có thế mạnh của tỉnh sao cho có sự phát triển đột phá; bên cạnh đó cũng cần rà soát, tham mưu, đề xuất loại bỏ các cơ chế chính sách không còn phù hợp với thực tế; cần liên kết chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trong khu vực nhất là liên kết trong sản xuất nông nghiệp, du lịch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu; các cấp, các ngành và địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ để tăng cường thực hiện tốt công tác xúc tiến du lịch, xúc tiến thương mại và đầu tư…

N.H


Các tin khác