Thứ Ba, 20/08/2019 5:59:19 CH
Ngày 22/01/2019 09:44:12
Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 - 2025” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 - 2025” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, mục tiêu chung nhằm tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Mục tiêu cụ thể đạt 100% trường học thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng trường. Hàng năm có 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cán bộ Công đoàn trường học, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học. 100% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo   sẽ chủ trì, ban hành quy định về quy tắc ứng xử trong trường học và các tiêu chuẩn trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa trong trường học và tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử cho học sinh và đội ngũ giáo viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong trường học. Biên soạn tài liệu, pano áp phích tuyên truyền và tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về xây dựng văn hóa học đường và văn hóa ứng xử trong trường học; hướng dẫn các trường học tổ chức thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học. Hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ các cơ sở giáo dục; phát hiện, nhân rộng và khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học…

                                                                                                MP

Các tin khác