Thứ Bảy, 24/08/2019 3:09:48 CH
Ngày 28/01/2019 10:50:07
Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 14/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định phê duyệt Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành (lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động) và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân (gọi tắt UBND) tỉnh để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện khách quan, công khai, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và có sự gắn kết với công tác kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Xác định rõ nội dung, biện pháp thực hiện và thời gian hoàn thành công việc.

Nội dung của kế hoạch là theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước của các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt cấp huyện); Theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của tỉnh;

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện đúng theo nội dung Kế hoạch. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

N.H.N- Nguồn QĐ số:232/QĐ-UBND

Các tin khác