Thứ Bảy, 24/08/2019 3:10:51 CH
Ngày 28/01/2019 10:46:16
Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 14/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013; Đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tình hình xử phạt vi phạm hành chính; tình hình thực thi, áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kịp thời đôn đốc, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; mức độ tuân thủ pháp luật, hiệu quả điều chỉnh của pháp luật để kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính.

Xác định rõ lĩnh vực trọng tâm; Phân công trách nhiệm cụ thể giữa các ngành, các cấp trong việc chủ trì, phối hợp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương, đảm bảo các quy định của pháp luật được thi hành nghiêm minh và có hiệu quả; Gắn việc kiểm tra với thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành,các cấp có liên quan, đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động thuộc nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo căn cứ các nội dung quy định trong kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện trong cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện đúng theo nội dung Kế hoạch. Có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ, nội dung, yêu cầu. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

N.H.N- Nguồn QĐ số:231/QĐ-UBND

Các tin khác