Thứ Bảy, 24/08/2019 3:06:16 CH
Ngày 28/01/2019 10:45:03
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 14/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Luật PBGDPL, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về PBGDPL, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các Điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên và nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019; Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; nâng cao ý thức trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm các quy định về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị của Sở, ngành, đoàn thể, địa phương; Triển khai thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phát huy trách nhiệm người đứng đầu; vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, cơ quan thường trực Hội đồng, cán bộ pháp chế, người được giao nhiệm vụ PBGDPL; nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả, tránh lãng phí; Triển khai có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả, hướng về cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; phát huy, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn.

Chủ tịch UBND chỉ đạo căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng Kế hoạch chi tiết năm 2019 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn, gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 20/02/2019; bố trí nguồn nhân lực, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ công tác PBGDPL (bao gồm cả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL), công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

N.H.N- Nguồn QĐ số: 233/QĐ-UBND

Các tin khác