Thứ Ba, 20/08/2019 5:51:21 CH
Ngày 31/01/2019 16:30:36
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng, thiết bị văn phòng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng, thiết bị văn phòng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng  máy móc thiết bị chuyên dùng, thiết bị văn phòng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh (có phụ lục kèm theo) gồm Định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng, trang thiết bị văn phòng dùng chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngành tỉnh; Định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng, trang thiết bị văn phòng dùng chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngành tỉnh của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố.

Những quy định không nêu tại Quyết định này thì thực hiện theo Quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng áp dụng là cơ quan nhà nước, cơ quan đảng, các tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập(trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Các tin khác