Ngày 19/02/2019 09:42:02
Thành lập Ban Quân - Dân y tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 14/02/2019, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 374/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quân - Dân y tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, Ban Quân - Dân y tỉnh Vĩnh Long do ông Văn Công Minh, Quyền Giám đốc Sở Y tế, Trưởng ban và 08 thành viên thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Chức năng và nhiệm vụ của Ban Quân - Dân y tỉnh Vĩnh Long được quy định cụ thể tại khoản 1.4.2 của Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BYT-BQP ngày 16/3/2005 của Liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng. Cơ quan Thường trực của Ban Quân - Dân y tỉnh Vĩnh Long đặt tại Văn phòng Sở Y tế, sử dụng con dấu và tài khoản của Sở Y tế để giao dịch và làm việc.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1170/QĐ-UBND, ngày 10/7/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Ban Quân - Dân y tỉnh Vĩnh Long.

N.H.N