Thứ Sáu, 20/09/2019 4:55:41 SA
Ngày 19/02/2019 10:10:37
Năm 2018: Thực hiện 75 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm, vi phạm trên 32 tỷ đồng
(Vinhlong.gov.vn) - Theo báo cáo số 03/BC-UBND, ngày 07/01/2019 của UBND về Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quí IV và tổng kết công tác năm 2018; trong năm, ngành Thanh tra đã tiến hành triển khai thực hiện 75 cuộc thanh tra ở 111 đơn vị và ban hành kết luận 75 cuộc thanh tra tại 111 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 34 đơn vị vi phạm trong hoạt động quản lý, thu chi ngân sách và hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng sai phạm, vi phạm về kinh t

Các sai phạm chủ yếu là thiếu sót về mặt chứng từ; chi thanh toán chứng từ sai niên độ;chi sai nguồn; thiếu sót trong công tác quản lý; chi sai nguyên tắc chế độ; không phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu về tài sản cố định vào báo cáo tài chính, dẫn đến chênh lệch về nguyên giá tài sản cố định, hao mòn, nguồn hình thành tài sản cố định; chi vượt định mức, sai đối tượng; lập chứng từ quyết toán chưa đúng qui định; sai phạm về nguyên tắc quản lý... Đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 6.477,40 triệuđồng; chấn chỉnh theo đúng qui định tài chính 25.799,15 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính hình thức kiểm điểm trách nhiệm 56 cá nhân và 04 tổ chức.

Trong năm, thanh tra các cấp đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện 40/45 kết luận thanh tra; còn lại 05 kết luận chưa thực hiện dứt điểm, nguyên nhân là do cán bộ sai phạm theo kết luận đã nghỉ hưu không hợp tác hoặc không có khả năng thực hiện, đang chờ xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Các đơn vị đã thực hiện được 3.001,08 triệu đồng trên tổng số 7.524,54 triệu đồng; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm xong 33 cá nhân theo kiến nghị.

Thanh tra đầu tư xây dựng: Thực hiện 21 cuộc thanh tra tại 74 công trình, dự án. Đã kết thúc và ban hành 16 kết luận, đang dự thảo kết luận 05 cuộc. Hầu hết các công trình dự án đều có sai phạm, với tổng sai phạm về kinh tế bằng 81.893,71 triệu đồng, trong đó chấn chỉnh trong công tác quản lý, số tiền 81.471,80 triệu đồng. Đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 421,91 triệu đồng; đã thu 382,52 triệu đồng, đạt 90,67%; ban hành 16 kiến nghị chấn chỉnh về công tác quản lý đầu tư xây dựng ở các đơn vị chủ đầu tư.

Thanh tra quản lý sử dụng đất công: Thực hiện kiểm tra 45 cuộc, tại 191 tổ chức và 03 cá nhân trong lĩnh vực: đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản. Qua thanh tra, đã phát huy những đơn vị thực hiện tốt, đồng thời nghiêm túc xử lý các đơn vị sai phạm, đã ban hành 16 quyết định với số tiền xử phạt vi phạm: 658,25 triệu đồng. Đến nay, có 12 tổ chức và 02 cá nhân đã thực hiện nộp phạt xong với số tiền 528,25 triệu đồng, còn lại 04 tổ chức thực hiện nộp với số tiền 130 triệu đồng, do mới ban hành quyết định xử phạt và còn trong thời gian nộp phạt.

Thanh tra quản lý và sử dụng tài chính ngân sách: Thực hiện 47 cuộc thanh tra tại 51 đơn vị, tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý ngân sách xã, quản lý tài sản công ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp, thanh tra tình hình mua sắm tài sản, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quản lý các nguồn quỹ ở các đơn vị sự nghiệp... Đã kết thúc 36 cuộc, ban hành kết luận 34 cuộc. Phát hiện có 29 đơn vị sai phạm trong quản lý sử dụng các nguồn vốn và quản lý tài chính ngân sách với tổng số tiền sai phạm, vi phạm 33.830,89 triệu đồng. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 8.680,94 triệu đồng; đã thu nộp ngân sách 3.328,71 triệu đồng; điều chỉnh dự toán, chấn chỉnh công tác thu chi tài chính theo đúng nguyên tắc tài chính kế toán, không đưa vào báo cáo tài chính về nguyên giá tài sản cố định... với tổng số tiền 25.149,95 triệu đồng. Kiểm tra việc tổ chức thực hiện 34 kết luận thanh tra có hiệu lực thi hành với kết quả có 34/34 kết luận được các đơn vị, tổ chức thực hiện. Các đơn vị đã thực hiện được 3.049,76 triệu đồng trên tổng số 5.694,47 triệu đồng và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm xong 33 cá nhân theo kiến nghị.

Nguyễn Nguyên


Các tin khác