Thứ Ba, 20/08/2019 5:56:07 CH
Ngày 19/02/2019 09:53:30
Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 18/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019

Theo đó, mục tiêu, yêu cầu của Kế hoạch là tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; tập trung thực hiện vụ, việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, đảm bảo 100% người khuyến tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

Bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2012) và Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2016); bảo đảm sự tiếp nối trong các hoạt động đã thực hiện trong năm 2018, phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Nội dung hoạt động phải cụ thể, khả thi, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật; xác định rõ đơn vị có trách nhiệm thực hiện, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện; Bảo đảm có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

Các hoạt động thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính: Truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; Nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý; Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn.

N.H.N-Nguồn QĐ số: 395/QĐ-UBND

Các tin khác