Thứ Bảy, 24/08/2019 3:04:22 CH
Ngày 27/02/2019 11:14:58
Quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng
(Vinhlong.gov.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng.

Theo đó, đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng thực hiện trên 03 nguyên tắc gồm: Tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành; đề cao trách nhiệm tự đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng của UBND các cấp và trách nhiệm tổng hợp, đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng của Tổng cục Thể dục Thể thao theo quy định; Bảo đảm trung thực, chính xác, khách quan, đầy đủ và toàn diện trong quá trình tổ chức, triển khai; Bảo đảm sự phù hợp của các phương pháp tổng hợp số liệu đối với từng tiêu chí đánh giá.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng được đánh giá qua 06 tiêu chí: Tiêu chí số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; tiêu chí số gia đình thể thao; tiêu chí số cộng tác viên thể dục, thể thao; tiêu chí số câu lạc bộ thể thao; tiêu chí số công trình thể thao; tiêu chí số giải thể thao tổ chức hàng năm.

Việc đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng được thực hiện định kỳ một năm một lần. Thời điểm ấn định thông tin đánh giá là ngày 31/10 hàng năm. Mốc thời gian để tính kỳ đánh giá đầu tiên là ngày 01/11/2019.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2019.

Ngọc Lan - Nguồn TT 01/2019/TT-BVHTTDL

Các tin khác