Thứ Tư, 24/07/2019 2:37:39 CH
Ngày 11/03/2019 17:15:31
Phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức tỉnh Vĩnh Long năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) – Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức tỉnh Vĩnh Long năm 2019

Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện - Thị xã, Thành phố triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau:

Về công tác văn thư: Xây dựng Chính phủ điện tử hội nhập cùng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong việc phát triển ngành văn thư, lưu trữ phải gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 08/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, các quy định của tỉnh liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý văn bản. Tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Triển khai, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư bao gồm: Quản lý văn bản điện tử đến, Quản lý văn bản điện tử đi, lập và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan theo Thông tư số 01/2019/TT-BNV, ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ; Xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan;

Kiểm tra nhắc nhở còn một số cơ quan, tổ chức chưa ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ căn cứ vào Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức tỉnh Vĩnh Long để ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ cho cơ quan, đơn vị mình; quản lý văn bản đi, văn bản đến trong môi trường mạng.

Về công tác lưu trữ:  Kiểm tra và chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg, ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử và Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. Chấm dứt tình trạng cán bộ, công chức, viên chức không lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo thời hạn quy định; hướng dẫn các bước tiến hành tiêu hủy tài liệu hết giá trị; bảo quản tài liệu lưu trữ, chỉnh lý và sắp xếp hồ sơ hoàn chỉnh; xác định giá trị tài liệu lưu trữ.

Kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống theo Quyết định số 1785/QĐ- UBND, ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh, chỉ đạo tiến hành hoàn thành dứt điểm đến cuối năm 2019.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức. Tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 169/HD-VTLTNN ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ và Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng.

Các đơn vị có liên quan hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với quản lý tài liệu điện tử và ứng dụng các phần mềm về quản lý văn bản đi, đến và điều hành công việc, nắm quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử, quản lý tài liệu lưu trữ điện tử theo thông tư số 01/2019/TT-BNV, ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 02/2019/TT-BNV, ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ.

Tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ lịch sử để phục vụ khai thác tài liệu tại lưu trữ một cách hiệu quả, nhanh chóng và chính xác. Thực hiện hoạt động số hoá tài liệu lưu trữ theo Đề án số hoá tài liệu đã được UBND tỉnh phê duyệt.

 Tăng cường, hướng dẫn, chỉ đạo việc cán bộ, công chức, viên chức lập hồ sơ công việc và định kỳ khi công việc kết thúc, phải tiến hành nộp lưu hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, lựa chọn tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn đến hạn giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, theo tinh thần Chỉ thị số 35/CT-TTg, ngày 7/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh.

Hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với quản lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư và và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào theo Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV, ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ.

Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động dịch vụ chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức theo thẩm quyền được UBND tỉnh giao. Cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho cá nhân đủ điều kiện theo quy định nhà nước…

V.H- Nguồn CV số: 573/UBND-HCTC

Các tin khác