Ngày 07/03/2019 16:32:29
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 06/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019. Đến dự có ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Năm 2018, công tác cải cách hành chính được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện quyết liệt; đặc biệt, trong năm 2018, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, cán bộ, công chức nhận thức tốt nhiệm vụ, trách nhiệm phục vụ cá nhân, tổ chức ngày càng được tốt hơn; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được UBND tỉnh tập trung quan tâm chỉ đạo kịp thời. Trên cơ sở, các văn bản của UBND tỉnh các ngành, các cấp tiến hành xây dựng kế hoạch và triển khai tại cơ quan, đơn vị.Kết quả công tác chỉ đạo điều hành được các cơ quan, đơn vị thực hiện khá tốt cần tiếp tục phát huy

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ngày càng hoàn thiện, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Tổ chức bộ máy các cấp được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối bên trong theo lộ trình, có định lượng và thời gian thực hiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị từng bước hoạt động hiệu quả; cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ trong việc giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp ngày càng được nâng cao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được quan tâm góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ công chức, viên chức. Cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thủ tục hành chính được cơ quan, đơn vị tham mưu công bố, cập nhật, niêm yết kịp thời. Thủ tục hành chính (TTHC) từng bước được chuẩn hóa, cập nhật và công khai kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức khi có nhu cầu liên quan đến TTHC có tiến bộ hơn so với năm 2017. Kết quả các chỉ số PAPI, SIPAS được xếp thứ hạng khá.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành góp phần đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một số cơ quan, đơn vị thực hiện trả kết quả qua Bưu điện công ích tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại của cá nhân, tổ chức. Thực hiện chữ ký số rút ngắn thời gian chuyển, nhận văn bản, giảm thiểu chi phí trong phát hành văn bản giấy, đơn giản hóa thủ tục hành chính góp phần hiện đại hóa nền hành chính công.

Thực hiện chữ ký số rút ngắn thời gian chuyển, nhận văn bản, giảm thiểu chi phí trong phát hành văn bản giấy, đơn giản hóa thủ tục hành chính góp phần hiện đại hóa nền hành chính công.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: nhận thức về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính của một số cơ quan, đơn vị chưa tốt; tiến độ thực hiện cải cách hành chính và chất lượng hoạt động ở bộ phận một cửa chưa cao…


Ảnh: Ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các địa phương phải khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong năm qua để công tác cải cách hành chính được thực hiện có hiệu quả; nghiêm chỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong năm 2019 trong đó tăng cường việc chỉ đạo điều hành và triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 để tham mưu UBND tỉnh ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp; rà soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định, gắn với đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; về cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa và một cửa liên thông, các cấp chính quyền cần tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, sắp xếp tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo đồng bộ trong quản lý hành chính; Tăng cường trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị để hoàn thiện công tác chuẩn bị, sớm đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công đi vào hoạt động…

 

Ảnh: Dịp này, 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2018 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

N.H