Ngày 14/03/2019 09:50:16
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cùng với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã là giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Sự ra đời của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cùng với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã là giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Vĩnh Long.

Sự ra đời của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cùng với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã sẽ góp phần đổi mới về phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo lập môi trường làm việc thống nhất, thuận tiện, văn minh, hiện đại, công khai minh bạch, góp phần cải thiện chất lượng công vụ, xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một trong những nội dung quan trọng của Chương trình cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Long. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được triển khai ở hầu hết cơ quan hành chính từ tỉnh đến xã; một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, địa phương đã có quy chế phối hợp thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã được đầu tư mua sắm trang thiết bị, trụ sở ngày được khang trang, hiện đại phục vụ tổ chức, cá nhân tốt hơn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; Kết hợp với cơ chế một cửa, tỉnh đã triển khai tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua mạng internet, qua dịch vụ bưu chính công ích ở nhiều sở, ban, ngành, địa phương, tạo thêm nhiều sự lựa chọn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm về thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định, như: chất lượng của cơ chế một cửa chưa đồng đều giữa các sở, ban, ngành, địa phương; vẫn còn hồ sơ trễ hẹn; còn thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, địa phương chưa có quy chế phối hợp thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, tổ chức, công dân vẫn còn tự đi đến nhiều cơ quan để hoàn thành hồ sơ; công tác kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tại tỉnh Vĩnh Long thời gian qua còn hạn chế; một số cán bộ, công chức có biểu hiện gây khó khăn, phiền hà trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long tuy trụ hạng nhưng có xu hướng giảm điểm trong năm gần đây; Chỉ số cải cách hành chính hàng năm chưa ổn định và bị tụt hạng.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long là cần thiết và phù hợp với định hướng cải cách hành chính hiện nay của Chính phủ; đồng thời đúng theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Trung tâm được trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị khá hiện đại và đồng bộ để phục vụ cho người dân cũng như tổ chức đến giao dịch thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long được thành lập sẽ đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính của tỉnh nói chung và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  nói riêng, nâng cao chất lượng dịch vụ công theo hướng hiện đại; phục vụ tổ chức, cá nhân ngày càng tốt hơn; góp phần nâng cao các Chỉ số của tỉnh  trong những năm tới như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI).

LHMD