Ngày 14/03/2019 08:59:47
Hội nghị tổng kết công tác dân vận chính quyền và khen thưởng mô hình “Dân vận khéo” năm 2018
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 12/3/2019, UBND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận chính quyền và khen thưởng mô hình “Dân vận khéo” năm 2018. Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Ông Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự.

Năm 2018, công tác dân vận trong hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước tiếp tục đổi mới gắn với thực hiện Năm dân vận chính quyền 2018, việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân ngày càng phát huy hiệu quả. Nhờ đó, tình hình tư tưởng và đời sống nhân dân ổn đinh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương các cấp đã chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác cải cách hành chính được tăng cường, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp của các cấp, ngành và trách nhiệm của người đứng đầu, chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, trọng tâm là nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết kịp thời các yêu cầu của tổ chức, công dân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn đều thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định.


Ảnh: Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào đăng ký thi đua và thực hiện mô hình“Dân vận khéo chính quyền năm 2018.

 Hiện toàn tỉnh hiện có trên 600 mô hình điển hình “Dân vận khéo” được lựa chọn từ cơ sở đến tỉnh, đặc biệt nhất là những điển hình “Dân vận khéo” đã được Thủ tướng Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương, UBND tỉnh,…tặng bằng khen qua nhiều năm đến nay vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả tốt và được nhân rộng trong tỉnh, đã và đang có sức lan tỏa mạnh trên cả 4 lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền; củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

Ảnh: Ông Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đăng ký thi đua và thực hiện mô hình“Dân vận khéo chính quyền năm 2018.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa UBND tỉnh, các sở, ngành với Ban Dân vận Tỉnh ủy luôn được tăng cường, từng bước đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả thiết thực. Nội dung, hình thức Quy chế, Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận của các địa phương, đơn vị không ngừng được đổi mới, tác động tích cực trong việc tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chương trình mục tiêu quốc gia, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành và Ban Dân vận cấp huyện thường xuyên giữ mối liên hệ trong triến khai thực hiện các chương trình phối hợp, tham gia giám sát, đánh giá sự hài lòng của Nhân dân đối với các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại kịp thời, đúng pháp luật; phối hợp tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận, tham luận đã làm rõ thêm hiệu quả đạt được của công tác dân vận chính quyền trong thời gian qua với nhiều mô hình dân vận khéo điển hình trên các lĩnh vực đang được nhân rộng


Ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2019 được xác định là sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề công tác "Năm Dân vận chính quyền, đồng thời, thực hiện phương châm hành động của Chính phủ là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời yêu cầu các các cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền cần tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và nghiêm túc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về đổi mới nội dung, hoạt động của công tác dân vận; mỗi cán bộ, công chức, đảng viên có trách nhiệm vận động nhân dân, gần gũi nhân dân, “nói ít làm nhiều” để tạo sự tin tưởng cho nhân dân.

Song song đó cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công tác dân vận. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền”; giải quyết mong muốn, nguyện vọng, đơn thư của nhân dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp kiện toàn bộ máy tố chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Mở rộng dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông nhằm định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước song song nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu. Đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn gắn với việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào đăng ký thi đua và thực hiện mô hình“Dân vận khéo” chính quyền năm 2018.

N.H