Thứ Tư, 24/07/2019 2:35:00 CH
Ngày 12/03/2019 23:40:16
Hoàn thành kết nối với 95 cơ quan Trung ương, địa phương
(Vinhlong.gov.vn) – Tính đến nay đã có 95/95 cơ quan là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ cùng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng đã hoàn thành kết nối hệ thống Quản lý văn bản và điều hành thông qua mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Xây dựng Chính phủ điện tử là một trong những nội dung quan trọng của cải cách hành chính nhằm thực hiện hóa quyết tâm của Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân. Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử “Nghĩ lớn, nhìn tổng thể, hành động nhanh, bắt đầu từ những việc nhỏ nhưng hiệu quả lớn”, Văn phòng Chính phủ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Đây là một trong những bước đi đầu tiên trong quá trình chuyển đổi số giữa các cơ quan hành chính nhà nước để phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn.

Ngày 19/01/2019, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương cùng với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT (đơn vị triển khai) tiến hành chuyển đổi hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ mới, thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử với 95 bộ, ngành, địa phương; thực hiện theo dõi, đánh giá tình hình gửi, nhận văn bản của các bộ, ngành, địa phương sau chuyển đổi. Đến nay, nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia cùng với các điều kiện đi kèm như thể chế, hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực vận hành đã bước đầu hoàn thành và thử nghiệm thuận lợi.

Có 95/95 cơ quan là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ cùng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng đã hoàn thành kết nối hệ thống Quản lý văn bản và điều hành thông qua mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tính đến ngày 08/3/2019, đã có 95/95 (100%) cơ quan hoàn thành cập nhật mã định danh cơ quan theo Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Từ ngày 19/01/2019 đến ngày 08/03/2019 đã có 12.257 văn bản gửi, 35.360 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia, trong đó Thanh tra Chính phủ chưa phát sinh gửi văn bản điện tử. Hiện 63/95 cơ quan đã chuẩn bị được máy chủ bảo mật dùng riêng, tích hợp chứng thư số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp (bảo đảm văn bản điện tử gửi, nhận thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia được thông suốt, an toàn, an ninh), 32/95 cơ quan đang sử dụng máy chủ bảo mật chung do Văn phòng Chính phủ cung cấp.

Thống kê của Văn phòng Chính phủ, có 32/95 cơ quan đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, đang chạy chính thức; 8/95 cơ quan đã hoàn thiện việc nâng cấp, đang trong giai đoạn kiểm thử; 19/95 cơ quan đang thực hiện nâng cấp phần mềm; các cơ quan còn lại có kế hoạch cụ thể nâng cấp phần mềm.

Đặc biệt, về bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia, Văn phòng Chính phủ khẳng định vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh thông tin văn bản gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia được Văn phòng Chính phủ đặc biệt quan tâm. Do vậy, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn an ninh đối với hệ thống thiết bị, hệ thống ứng dụng Trục liên thông văn bản quốc gia. Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục cùng Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông liên tục rà soát, đánh giá an toàn bảo mật đối với Trục liên thông văn bản quốc gia, đảm bảo an ninh, an toàn tối đa cho hệ thống

Trục liên thông văn bản quốc gia là giải pháp kỹ thuật, công nghệ được triển khai từ Văn phòng Chính phủ tới các bộ, ngành, địa phương để kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử. Đây là một trong những bước đi đầu tiên hướng tới nền tảng tích hợp, chia sẻ, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương, giúp cho việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn.

N.H- Nguồn BC số:1970/BC-VPCP

Các tin khác