Thứ Năm, 22/08/2019 5:23:54 CH
Ngày 22/03/2019 15:33:42
Thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 21/3/2019, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018

Theo đó, Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long do ông Lê Việt Hòa, Chánh Thanh tra tỉnh, Tổ trưởng, cùng 18 thành viên là đại diện các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố;

Tổ công tác có nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 theo Kế hoạch số 109/KH-TTCP ngày 24/01/2019 của Thanh tra Chính phủ. Cụ thể:

Phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các đơn vị trực thuộc và các đơn vị có liên quan trong công tác thực hiện đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 theo Kế hoạch số 109/KH-TTCP ngày 24/01/2019 và Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Tổng thanh tra Chính phủ ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh.

Kịp thời tham mưu UBND tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá về Thanh tra Chính phủ đúng theo quy định.

Tổ trưởng tổ công tác có trách nhiệm triển khai kế hoạch, hướng dẫn, phối hợp các đơn vị có liên quan trong thực hiện công tác đánh giá PCTN; Tổng hợp tài liệu, số liệu báo cáo của các đơn vị; tổ chức họp tổ công tác để xử lý các công việc có liên quan đến việc đánh giá, thông qua và hoàn thiện báo cáo kết quả đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh năm 2018, trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

N.H.N

Các tin khác