Ngày 22/03/2019 14:57:08
Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 21/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2018.

Theo đó, mục đích, yêu cầu của kế hoạch là đánh giá đúng những nỗ lực và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng thuộc phạm vi, trách nhiệm của UBND tỉnh và các đơn vị, sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước trong công tác đấu tranh PCTN tại các đơn vị; Nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về công tác PCTN; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về PCTN.

Việc triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN phải tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đúng tiến độ, bảo đảm chính xác, khách quan, đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phạm vi, đối tượng, phương pháp theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; phát huy trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có liên quan thuộc UBND tỉnh trong việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc tổng hợp, đánh giá có hiệu quả; Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2018 cần đánh giá định tính và định lượng kết quả công tác PCTN thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tnh; mỗi nội dung đánh giá đều phải có số liệu, tài liệu chứng minh, cụ thể;

Phạm vi đánh giá là công tác PCTN thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, gồm: Hoạt động quản lý nhà nước về PCTN của UBND cấp tỉnh, cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh về PCTN; Kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện;

Thời kỳ đánh giá: Từ 16/12/2017 đến 15/12/2018.

Nội dung đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018, gồm: Công tác quản lý nhà nước về PCTN;Kết quả thực hiện công tác PCTN

Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND thành lập tổ công tác đánh giá công tác PCTN 2018; Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, hướng dẫn các đơn vị có liên quan để thực hiện việc đánh giá công tác PCTN theo “Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018” và các tài liệu hướng dẫn đánh giá của Thanh tra Chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào “Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh 2018" và các tài liệu đề cương hướng dẫn đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá công tác PCTN năm 2018 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình (kèm theo tài liệu chứng minh) gửi về Thanh tra tỉnh, trước ngày 10/04/2019; 

Ngoài việc báo cáo kết quả công tác PCTN năm 2018, trong phạm vi quản lý của đơn vị mình, các cơ quan có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trên các ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại (Công văn số 467/UBND-NC ngày 14/2/2019) có trách nhiệm tổng hợp báo cáo các nội dung và cung cấp các tài liệu chứng minh kèm theo gửi về Thanh tra tỉnh để lập hồ sơ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ nội dung kế hoạch này, khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể.

N.H.N