Thứ Tư, 24/07/2019 2:41:17 CH
Ngày 04/04/2019 14:46:19
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 02/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư, góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của nghề luật sư trong xã hội.

Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 137/2018/NĐ-CP tới Đoàn luật sư tỉnh, UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

 Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai Nghị định số 137/2018/NĐ-CP.

Theo Kế hoạch thì các đơn vị có liên quan có nhiệm vụ Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 137/2018/NĐ-CP đến các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Tăng cường công tác thẩm tra hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện của người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; rà soát hoạt động hành nghề luật sư, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh công bố mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính về luật sư và hành nghề luật sư. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nội quy, quy chế, quy định nội bộ của Đoàn Luật sư đảm bảo phù hợp với pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Nghị định số 137/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Thanh tra, kiểm tra thường xuyên về tổ chức, hoạt động của luật sư.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu là phải xác định cụ thể nhiệm vụ, Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện theo quy định của Nghị định; nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 137/2018/NĐ-CP. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan và điều kiện bảo đảm cho việc triển khai Nghị định số 137/2018/NĐ-CP. Bên cạnh đó cũng cần kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch…

                                                    N.H.N- Nguồn QĐ số: 708/QĐ-UBND

Các tin khác