Thứ Bảy, 21/09/2019 2:45:13 CH
Ngày 04/04/2019 14:55:53
Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự,chính trị cho cán bộ,công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn2015-2020
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 02/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, giai đoạn 2015 - 2020” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao kiến thức, năng lực phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR), pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh; Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong phạm vi toàn tỉnh trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị thông qua các hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp, đạt hiệu quả theo Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; Thực hiện đạt yêu cầu các mục tiêu cụ thể Kế hoạch đề ra, phấn đấu đến năm 2020 đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu tổng quát của Đề án khi tiến hành tổng kết.

Trên cơ sở bám sát nội dung của Đề án, các hoạt động đề ra phải đúng mục đích, yêu cầu thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng, địa bàn; đồng thời phải hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả; Kết hợp các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) khác đang được cơ quan, tổ chức, địa phương triển khai thực hiện nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực; Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời và có phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện Đề án.

Nội dung của kế hoạch chủ yếu là giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, ban hành kế hoạch và văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án năm 2019; Biên soạn, phát hành tài liệu; Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (lồng ghép với thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch PBGDPL khác); Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch; đồng thời, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện theo đúng quy định.

 Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức pháp chế hoặc bộ phận được giao phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Phòng Tư pháp tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện cùng với báo cáo công tác PBGDPL năm 2019 về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 15/11/2019 để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp đúng thời gian quy định.

 Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có Kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trong hệ thống tổ chức, ngành và ra ngoài nhân dân bằng những hình thức, hoạt động thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức…

                                                                   N.H.N- Nguồn QĐ số:706/QĐ-UBND

Các tin khác