Thứ Bảy, 20/04/2019 4:13:35 CH
Ngày 05/04/2019 15:24:30
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 02/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành; đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc phối hợp giữa ngành Tư pháp với các Sở, ngành, địa phương; bên cạnh đó cũng tăng cường vai trò của ngành Tư pháp trong chủ trì, điều phối thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tham gia xây dựng nông thôn mới.

Theo kế hoạch, yêu cầu đặt ra là phải bám sát các nội dung, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong các văn bản, quy định hiện hành để đề ra hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; các nội dung, hoạt động bảo đảm khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công cụ thể trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức.

Nội dung của kế hoạch giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn năm 2019; Tiếp tục theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Tổ chức tập huấn chuyên sâu về các tiêu chí tiếp cận pháp luật, hướng dẫn đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật; chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện tiêu chí phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; Kiểm tra, khảo sát; sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (bằng hình thức phù hợp) gắn với tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các văn bản về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Phát hành tài liệu, cập nhật các kiến thức phục vụ tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng nông thôn mới; Truyền thông về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công tác quản lý, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2019...

Sở Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch này.

                                                                  N.H.N- Nguồn QĐ số:707/QĐ-UBND

Các tin khác