Thứ Bảy, 24/08/2019 3:09:38 CH
Ngày 08/04/2019 15:35:07
Tích cực phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Việc phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đơn vị có liên quan về việc giải quyết thủ tục hành chính phải chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, đúng quy định, không làm phát sinh thủ tục hành chính, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính khách quan, thống nhất, đồng bộ với phương châm: “Công khai – Minh bạch – Trách nhiệm – Đúng luật”. Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo, đánh giá kết quả tổ chức hoạt động của Trung tâm và kết quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành.

Các sở, ban, ngành thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Phân định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành và Trung tâm, tránh đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc cung cấp, trao đổi thông tin phải đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp thời khi Trung tâm có đề nghị phối hợp đối với những nội dung có liên quan đến việc cung cấp, quản lý, sử dụng thông tin được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định.Tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong phục vụ Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng.

Trung tâm là đầu mối tập trung thống nhất thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, thay thế việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đang thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành.

Cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phải xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận tại Trung tâm chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ điện tử được tiếp nhận tại Trung tâm chuyển đến, các sở, ban, ngành ưu tiên thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo thẩm quyền, không chờ hồ sơ giấy, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành được giám sát, theo dõi đánh giá từng cán bộ, công chức, viên chức ở các bước trong quy trình giải quyết thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Sau khi đã hoàn tất việc giải quyết thủ tục hành chính, các sở, ban, ngành có trách nhiệm trả kết quả điện tử qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử, đồng thời bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích phụ trách luân chuyển hồ sơ về Trung tâm, để trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Cán bộ, công chức, viên chức được phân công tại Trung tâm thực hiện trả kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân).Trường hợp hồ sơ đã giải quyết xong trước thời hạn thì cán bộ, công chức, viên chức trả kết quả chủ động liên hệ với tổ chức, cá nhân để nhận kết quả sớm. Khuyến khích việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước thời hạn quy định.

LHMD – Nguồn QĐ số: 612/QĐ-UBND

Các tin khác