Thứ Hai, 22/07/2019 5:59:42 CH
Ngày 17/04/2019 08:43:35
Vĩnh Long thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính
(Vinhlong.gov.vn) - Thực hiện Công văn số 320/TTg-KSTT ngày 15/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long có ý kiến chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương như sau:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai các nhiệm vụ được giao về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ và Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2018, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, giải phóng nguồn lực xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. Tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo đúng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019, đồng thời đảm bảo tích hợp, chia sẻ thông tin với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ và đảm bảo điều kiện để thực hiện kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia khi được đưa vào vận hành.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiệncải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tỉnh Vĩnh Long theo các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng mẫu phiếu đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Điều 13 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 30/4/2019 để tổ chức thực hiện việc đánh giá trước Quý II năm 2019.

LHMD

Các tin khác