Thứ Sáu, 20/09/2019 4:55:15 SA
Ngày 17/04/2019 08:57:58
Vĩnh Long: Triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
(Vinhlong.gov.vn) - Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP), Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Với mục đích, yêu cầu là bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Kết quả triển khai Kế hoạch này làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Nội dung kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ gồm: Xây dựng, ban hành các văn bản quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và công bố danh mục, tuyên truyền, phổ biến về chế độ báo cáo; Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo, đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan, địa phương chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019 - 2021, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quy định chế độ thông tin báo cáo (ban hành kèm theo Quyết định số 515/2006/QĐ-UBND ngày 27/3/2006 của UBND tỉnh) và công tác thông tin báo cáo được quy định tại Chương III Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh). Nội dung báo cáo nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, những mặt đạt được, các hạn chế tồn tại và kiến nghị sửa đổi, đề xuất các giải pháp trong thời gian tới, đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác thông tin báo cáo phục vụ chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, địa phương, gửi văn bản về UBND tỉnh chậm nhất đến ngày 12/4/2019.

Các cơ quan, địa phương bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 và hàng năm của cơ quan, địa phương mình theo quy định hiện hành và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ quan, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

LHMD

Các tin khác