Thứ Tư, 24/07/2019 2:38:22 CH
Ngày 19/04/2019 15:46:01
Kế hoạch triển khai Đề án sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất ấp, khóm, khu của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 10/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số về việc triển khai, thực hiện Đề án tổng thể việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất ấp, khóm, khu của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các ấp, khóm, khu có quy mô số hộ gia đình dưới 50% quy mô số hộ gia đình theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT- BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; khuyến khích các địa phương chủ động thực hiện sắp xếp đối với các ấp, khóm, khu không thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV (ấp có từ 175 hộ trở lên, khóm có từ 200 hộ trở lên) khi có đủ điều kiện thuận lợi và được Nhân dân tại địa phương đồng thuận, nhằm tinh gọn bộ máy, giảm số người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm; phát huy tốt vai trò của các tổ chức tự quản tại cộng đồng dân cư và nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng của ấp, khóm, khu; Việc sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm, khu phải đảm bảo quy trình được quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 và Thông tư số 14/2018/TT- BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Trong quá trình thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các ấp, khóm, khu cần phải xem xét đến các yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, địa hình và phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư tại địa phương; đảm bảo đúng tiến độ, giữ vững ổn định chính trị, không làm ảnh hưởng đến tư tưởng của những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm và đời sống sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn.

Nội dung và thời gian thực hiện gồm: Thành lập Ban Chỉ đạo để tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân các cấp triển khai, thực hiện kế hoạch này. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/4/2019.

Thực hiện rà soát, xác định ấp, khóm, khu thuộc diện sáp nhập; số đơn vị hành chính cấp xã có ấp, khóm thỏa mãn “Điều kiện sáp nhập” thực hiện đúng theo Đề án tổng thể việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất ấp, khóm, khu của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/8/2019

Xây dựng Đề án sáp nhập: Căn cứ nội dung Đề án tổng thể việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất ấp, khóm, khu của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Đề án sáp nhập (Theo Công văn số 698/SNV-XDCQ ngày 24/7/2018 của Sở Nội vụ hướng dẫn xây dựng Đề án sáp nhập ). Thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2019.

Các xã, phường, thị trấn quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, làm rõ mục tiêu, yêu cầu, chủ trương sáp nhập, kiện toàn ấp, khóm, khu để nhân dân thực hiện Đề án, phương án của Đề án sáp nhập. Thời gian thực hiện: Sau khi hoàn thành Đề án và lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập.

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực các ấp, khóm, khu, Tổ nhân dân tự quản liên quan (gọi chung là cử tri trong khu vực) về phương án sáp nhập trong Đề án; tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản lấy ý kiến cử tri về phương án sáp nhập; Thống nhất thực hiện lấy ý kiến của “Cử tri đại diện hộ gia đình” trong khu vực liên quan; Hình thức lấy phiếu: Bỏ phiếu kín; Địa điểm bỏ phiếu: Tại trụ sở của ấp, khóm, khu hoặc tại địa điểm thuận lợi do Trưởng ấp, khóm, khu đề xuất, báo cáo và được Ủy ban nhân dân cấp xã thống nhất theo từng ấp, khóm, khu trước khi sáp nhập. Thời gian hoàn thành trước ngày 01/11/2019.

Hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh: Đề án sáp nhập được trên 50% số cử tri trong khu vực dự Hội nghị tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua tại kỳ họp gần nhất. Đề nghị Hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện Đề án tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua Đề án sáp nhập; Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, Uỷ ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/11/2019

Trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sáp nhập ấp, khóm, khu: Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/11/2019; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định sáp nhập các ấp, khóm tại kỳ họp cuối năm, khoảng tháng 12/2019.

N.H.N- Nguồn KH số:26/KH-UBND

Các tin khác