Thứ Hai, 22/07/2019 6:04:19 CH
Ngày 11/04/2019 15:46:45
Chỉ đạo xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 09/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, để triển khai thực hiện kịp thời Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đến năm 2021 thực hiện khai thác, sử dụng hiệu quả Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; Đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Tủ sách pháp luật tại cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn và ở các cơ quan, đơn vị của Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong thời gian tới; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố  quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

Kịp thời xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị và ở địa phương thông qua những hình thức phù hợp.

- Xây dựng; Củng cố, duy trì Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn và cơ quan, đơn vị của Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Trên cơ sở Nhà nước ưu tiên cấp phát, trang bị sách, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn nhằm bảo đảm thực hiện quyền của công dân trong tiếp cận thông tin pháp luật; đảm bảo kinh phí tối thiểu cho mỗi Tủ sách pháp luật là 03 triệu đồng/năm, tùy vào tình hình thực tế xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật của từng nơi, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các công việc sau:

+ Trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương chưa xây dựng Tủ sách pháp luật theo quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg thì thực hiện xây dựng và quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật phù hợp với yêu cầu của từng địa bàn, cơ quan, đơn vị và nhu cầu khai thác sách, tài liệu pháp luật của người sử dụng theo quy định tại Chương III của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg;

+ Trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng Tủ sách pháp luật theo quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg thì thực hiện củng cố, duy trì, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tủ sách pháp luật tại địa phương, cơ quan, đơn vị theo quy định tại khoản 1, Điều 15 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, đảm bảo phục vụ rộng rãi nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin, sách, tài liệu pháp luật tại cơ sở và tại cơ quan, đơn vị.

- Rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật cấp xã, Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị

Đối với Tủ sách pháp luật cấp xã và Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị đã được xây dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg nhưng không thuộc đối tượng nêu tại mục 2 thì tiếp tục hoạt động; đồng thời, từng cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật cấp xã và Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; đảm bảo hoàn thành việc rà soát, đánh giá trước ngày 10/12/2019 để UBND tỉnh xem xét, quyết định hướng xử lý tiếp tục duy trì hay không tiếp tục duy trì Tủ sách pháp luật cấp xã, Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo bộ phận, đơn vị được giao phụ trách công tác Tủ sách pháp luật; Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu UBND cùng cấp xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg theo nội dung quy định tại Công văn này.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện quy định tại mục 1 và mục 3; Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện quy định tại mục 1 và mục 2 của Công văn này trong hệ thống tổ chức, ngành, thông qua những hình thức, hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức, cơ quan;

Đài Phát thanh -Truyền hình Vĩnh Long; Báo Vĩnh Long; Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật; vận động, giới thiệu cho cán bộ, công chức và Nhân dân đến nghiên cứu, đọc, mượn sách, báo, tài liệu pháp luật.

          N.H.N- Nguồn CV số: 1228/UBND-NC

Các tin khác