Thứ Sáu, 20/09/2019 4:58:20 SA
Ngày 15/04/2019 00:52:47
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Vĩnh Long năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 08/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Vĩnh Long năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, mục tiêu yêu cầu của Chương trình là đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội; phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian và nhân lực; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và công dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Làm cơ sở, tiền đề để các cấp, các ngành và địa phương xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc lĩnh vực và phạm vi mình quản lý; đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh; Tập trung xây dựng các giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đề ra trong năm 2019; Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2019 để góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và theo Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước; đồng thời phải xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu, chỉ tiêu và kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với các ngành, các cơ quan, đơn vị và địa phương; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện, gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Nhiệm vụ trọng tâm là quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu, gian lận thương mại, giảm nợ đọng thuế; Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện; các cơ quan chuyên môn không tham mưu các chế độ chính sách mới làm tăng chi ngân sách nhà nước, chỉ tham mưu ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm; thực hiện tốt dự toán ngân sách nhà nước được Hội đồng nhân dân các cấp phê chuẩn; Các cơ quan chuyên môn tập trung rà soát các chế độ, chính sách để trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ đối với những chính sách khi không còn phù hợp.

Kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả quản lý nợ công, đảm bảo nợ công trong giới hạn Trung ương quy định.

Thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Thực hiện tinh giản biên chế hành chính trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan nhà nước.

Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung.

Tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg , ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo căn cứ Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh năm 2019 và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của sở, ban, ngành, địa phương mình năm 2019. Trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các ngành, địa phương phải cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cấp mình, ngành mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện Chương trình này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

          N.H.N- Nguồn QĐ số: 791/QĐ-UBND

Các tin khác