Thứ Tư, 24/07/2019 2:33:02 CH
Ngày 19/04/2019 15:27:08
Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính
(Vinhlong.gov.vn) - Thực hiện Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Điều 8 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện những nội dung như sau:

Đối với các Quyết định công bố thủ tục hành chính sau ngày 15/4/2019: Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Quyết định công bố của Bộ, cơ quan ngang Bộ; sở, ban, ngành tỉnh xây dựng Tờ trình, dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính và gửi đến Văn phòng UBND tỉnh theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời, sở, ban, ngành tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC tại Quyết định công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh, huyện, xã theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và các văn bản liên quan; gửi hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình điện tử lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Đối với các Quyết định công bố thủ tục hành chính từ ngày 15/4/2019 trở về trước

Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC): Sở, ban, ngành tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp tỉnh, huyện, xã theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và các văn bản liên quan; gửi hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trong Quý II năm 2019. UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành trong quá trình xây dựng, hoàn thiện quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp mình.

Đối với TTHC liên thông giữa nhiều cơ quan, nhiều cấp chính quyền, việc xây dựng và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện theo quy trình sau: Sở, ban, ngành tỉnh được giao chủ trì giải quyết hoặc trình UBND tỉnh giải quyết TTHC liên thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy trình giải quyết TTHC liên thông đầy đủ các bước từ tiếp nhận, giải quyết đến trả kết quả của một TTHC, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia giải quyết các TTHC liên thông có trách nhiệm phối hợp xây dựng quy trình nội bộ đối với việc giải quyết từng TTHC liên thông thuộc nội bộ cơ quan, đơn vị mình theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Công văn này, gửi cơ quan được giao chủ trì tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC liên thông.

Xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC:Trong thời gian chờ Sở Thông tin và Truyền thông bàn giao Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, căn cứ nội dung quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành được phê duyệt, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình điện tử lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ. Sau khi bàn giao Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh cho Trung tâm Phục vụ hành chính công thì Trung tâm Phục vụ hành chính công chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình điện tử lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ.Cơ quan,đơn vị giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ, gửi Sở Thông tin và Truyền thông (chờ bàn giao) hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công (sau bàn giao) để thiết lập cấu hình điện tử.

Giao Văn phòng UBND tỉnh: Kiểm soát về hình thức, nội dung quy trình nội bộ giải quyết TTHC do các sở, ban, ngành trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật; Theo dõi, đôn đốc việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

LHMD – Nguồn CV số 1310/UBND

Các tin khác