Thứ Tư, 24/07/2019 2:36:30 CH
Ngày 23/04/2019 15:14:45
Thành lập Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 12/4/2019, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành về việc thành lập thành lập Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh do ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban. Cùng 09 thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn: Xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong công tác thi hành án dân sự và chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế Thi hành án các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương trình UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh chỉ đạo công tác thi hành án dân sự. Đề xuất UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc chỉ đạo Thi hành án dân sự tại địa phương. Tổ chức việc phối hợp các cơ quan, tổ chức hữu quan với cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh trong việc tổ chức thi hành án và tuyên truyền phổ biến pháp luật về Thi hành án dân sự tại địa phương. Tổ chức kiểm tra việc phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện kết luận của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Thi hành án dân sự tại địa phương và kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về biện pháp xử lý kịp thời đối với những vi phạm pháp luật về Thi hành án dân sự.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh.

N.H.N- Nguồn QĐ số:825/QĐ-UBND

Các tin khác