Thứ Tư, 24/07/2019 2:39:41 CH
Ngày 23/04/2019 16:24:20
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy định họ, hụi, biêu, phường
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 22/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy định họ, hụi, biêu, phường

Theo đó, mục tiêu, yêu cầu của Kế hoạch là tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 19/2019/NĐ-CP trên địa bàn; Tăng cường quản lý nhà nước về họ, hụi, biêu, phường; sự phối hợp giữa các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong hoạt động; Nâng cao nhận thức, vài trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác họ; góp phần giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư; Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP; Các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đã nêu trong Kế hoạch.

Về nội dung của Kế hoạch là ban hành văn bản chỉ đạo triển khai quán triệt; Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 19/2019/NĐ-CP cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, số chuyên đề về Nghị định số 19/2019/NĐ-CP nhằm giới thiệu điều kiện, hình thức, nội dung, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của chủ họ và các thành viên; Phát hành và đăng tải tài liệu phổ biến trên cổng thông tin điện tử, trên các phương tiện thông tin đại chúng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch. Đồng thời, yêu cầu Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP. Tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch trong báo cáo công tác PBGDPL năm 2019 gửi về Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/11/2019.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

N.H.N- Nguồn QĐ số:892/QĐ-UBND

Các tin khác