Thứ Tư, 24/07/2019 2:36:50 CH
Ngày 24/04/2019 16:43:23
Tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững
(Vinhlong.gov.vn) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế đã chủ trì hội nghị trực tuyến với chủ đề “Tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững”. Tham dự tại điểm cầu Vĩnh Long có ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các đơn vị có liên quan trong tỉnh

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh từ giai đoạn ban đầu Hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta đã đạt nhiều thành tựu và tự tin tiến lên Hội nhập quốc tế được cụ thể hóa trong Nghị quyết của Bộ Chính trị số 22 (tháng 4/2013) với nội hàm chủ động hội nhập toàn diện trên ba trụ cột: chính trị - quốc phòng – an ninh; kinh tế; khoa học - giáo dục - văn hóa - xã hội. Đại hội XII (1/2016) đã xác định “triển khai mạnh mẽ định hướng chiến lược chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”.

Chính phủ cũng đã cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế bằng nhiều Nghị quyết, nhiều chỉ thị, quyết định và các văn bản có liên quan, đồng thời chỉ đạo quyết liệt, tổ chức triển khai mạnh mẽ, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia thời gian vừa qua.


Ảnh: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang chủ trì buổi họp tại điểm cầu Vĩnh Long

Hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng trong các thành tựu to lớn về phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm qua. Lớn nhất là chúng ta đã giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị xã hội, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế, thu hút thêm nguồn lực bên ngoài cùng với nội lực trong nước tạo nên động lực phát triển quốc gia mạnh mẽ đạt nhiều thành tựu to lớn.

Hội nhập quốc tế là một chủ trương lớn, nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước và được cụ thể hóa phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của đất nước. Hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn của 30 năm Đổi mới và ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các lĩnh vực khác của xã hội.

Lớn nhất là chúng ta đã giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị xã hội, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế, thu hút thêm nguồn lực bên ngoài cùng với nội lực trong nước tạo nên động lực phát triển quốc gia mạnh mẽ đạt nhiều thành tựu to lớn. Chúng ta đã ký kết, kết thúc đàm phán nhiều Hiệp định FTA (với Hàn Quốc, Liên minh kinh tế Á-Âu, CPTPP, EVFTA...). Mở ra không gian hợp tác rộng lớn cho nền kinh tế đang lớn mạnh trong thời gian tới; mở rộng quan hệ, nâng cấp quan hệ đối tác với nhiều quốc gia, tổ chức thành công các sự kiện tầm khu vực, toàn cầu, đó là những minh chứng cho đường lối Việt Nam “là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế”, nâng cao vị thế quốc gia, thể hiện vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam.

Nhìn lại kết quả công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2014 - 2019, BCĐ quốc gia về hội nhập quốc tế khẳng định Công tác hội nhập quốc tế đã được triển khai toàn diện, hiệu quả, trong đó hội nhập quốc tế là trọng tâm, đồng thời đẩy mạnh hội nhập trên các lĩnh vực khác. Công tác hội nhập quốc tế trong 5 năm qua đã thu được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào duy trì hòa bình, ổn định, tạo môi trường thuận lợi và thu hút các nguồn lực quan trọng cho công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi cụ thể để tìm ra những hướng đi, phương pháp, cách làm mới hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt cũng như trong trung, dài hạn. Trong đó tập trung đánh giá việc triển khai các Nghị quyết của Đảng về hội nhập  quốc tế trong 5 năm qua,  phân tích, dự báo tình hình quốc tế, trong nước, nhất là cơ hội, các thuận lợi và khó khăn, các thách thức từ nay đến năm 2020 và trong 5 năm, 10 năm tới. Trong đó đặc biệt chú ý tới sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học công nghệ trong Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu, định hướng chiến lược đối với công tác hội nhập; từ đó đề ra những nhiệm vụ, những giải pháp, các kế hoạch, chương trình hành động đối với từng lĩnh vực…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ quốc gia về hội nhập quốc tế đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác hội nhập quốc tế của BCĐ quốc gia, các BCĐ liên ngành, các bộ, ban, ngành trung ương, các địa phương trong cả nước. Nhằm khắc phục những hạn chế và rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác hội nhập quốc tế trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: BCĐ quốc gia, các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân không chủ quan, phải chủ động nghiên cứu, đổi mới tư duy, hành động, triển khai thực hiện hội nhập toàn diện, thiết thực, hiệu quả, giữ gìn bản sắc dân tộc, hội nhập nhưng không hòa tan, phát huy tối đa nội lực, huy động và sử dụng hiệu quả ngoại lực, gắn kết chặt chẽ và thúc đẩy quá trình nâng cao sức mạnh tổng hợp, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng của đất nước. Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành cần quyết liệt vào cuộc, quyết tâm đổi mới hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh hội nhập. Các Bộ, ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi cho địa phương, người dân, doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế. Đây là những chủ thể quan trọng trong hội nhập quốc tế. Phải kiên quyết, kiên trì giữ vững toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, chính trị, quốc phòng. Chú trọng phòng ngừa, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực phản động, thù địch, không để bị động bất ngờ. BCĐ quốc gia, các bộ, ngành và các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề cần thực hiện công tác hội nhập theo 3 phương châm là “Nâng tầm - Toàn diện, sâu rộng - Đổi mới, sáng tạo và hiệu quả”…

N.H

Các tin khác