Thứ Tư, 24/07/2019 2:34:40 CH
Ngày 25/04/2019 14:30:18
Thông báo về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II bậc mầm non, phổ thông công lập
(Vinhlong.gov.vn) - Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II bậc mầm non, phổ thông công lập thông báo như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng

Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục (sau đây gọi chung là giáo viên) đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trường chuyên biệt công lập hoặc đang giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên trong các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) và đã được xếp hạng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên đáp ứng các điều kiện sau:

- Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét và được cấp có thẩm quyền cử tham dự kỳ xét thăng hạng.

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự xét; có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

- Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét theo quy định, cụ thể:

+ Bậc mầm non: Thăng hạng giáo viên mầm non hạng III lên giáo viên mầm non hạng II, phải đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4, Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 14/9/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

+ Cấp tiểu học: Thăng hạng giáo viên tiểu học hạng III lên giáo viên tiểu học hạng II, phải đạt tiêu chuẩn theo quy định Điều 4, Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16/9/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

+ Cấp trung học cơ sở: Thăng hạng giáo viên trung học cơ sở hạng III lên giáo viên trung học cơ sở hạng II, phải đạt tiêu chuẩn theo quy định Điều 5, Thông tư số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16/9/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập.

+ Cấp trung học phổ thông: Thăng hạng giáo viên trung học phổ thông hạng III lên giáo viên trung học phổ thông hạng II, phải đạt tiêu chuẩn theo quy định Điều 5, Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16/9/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập.

            2. Số lượng giáo viên dự xét thăng hạng

2.1. Các  trường mầm non, phổ thông trực thuộc UBND cấp huyện

STT

Huyện/ thị xã/ TP

Chỉ tiêu

Mầm non

Tiểu học

Trung học

cơ sở

1

Thành phố Vĩnh Long

22

106

78

2

Huyện Long Hồ

29

111

71

3

Huyện Mang Thít

25

55

27

4

Huyện Vũng Liêm

28

121

65

5

Huyện Trà Ôn

49

135

65

6

Huyện Tam Bình

14

71

48

7

Thị xã Bình Minh

6

50

36

8

Huyện Bình Tân

10

24

37

Tổng

183

673

427

2.2. Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

- GV trung học phổ thông: 363 giáo viên

- GV trung học cơ sở trong các trường THCS&THPT: 22

3. Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng

            - Hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên theo quy định, như sau:

(1). Đơn đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (Mẫu 1 đính kèm);

(2). Bản sơ yếu lý lịch của viên chức có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (Mẫu số 2 đính kèm);

(3). Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý (bản photo phiếu đánh giá xếp loại công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự xét);

(4). Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

            (5). Các quyết định: Quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm vào ngạch (hết tập sự), quyết định chuyển đổi mã số chức danh nghề nghiệp, quyết định lương hiện hưởng.

(6) Minh chứng kèm theo và minh chứng cho điểm tăng thêm quy định tại Phụ lục của Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 10/6/2019 đến ngày 12/6/2019.

Ngày

Buổi

Đơn vị

Ghi chú

10/6/2019

Sáng

Huyện Bình Tân, Mang Thít

 

 

- Buổi sáng: 7h30 -11h.

- Buổi chiều: 13g30-17 h.

 

Chiều

Huyện Huyện Trà Ôn, Tam Bình

11/6/2019

Sáng

TP Vĩnh Long, TX Bình Minh

Chiều

Huyện Vũng Liêm, Long Hồ

12/6/2019

Sáng

Các đơn vị thuộc Sở

- Địa điểm nộp hồ sơ: tại phòng họp 2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.

5. Hình thức và nội dung xét thăng hạng

5.1. Đối với bậc học mầm non, cấp tiểu học: Tổ chức xét, chấm điểm hồ sơ và sát hạch theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II của bậc mầm non và cấp tiểu học.

a) Xét và chấm điểm hồ sơ

- Hồ sơ xét thăng hạng được chấm theo thang điểm 100. Tổng điểm của hồ sơ xét thăng hạng bao gồm điểm chấm hồ sơ và điểm tăng thêm. Không làm tròn số khi cộng điểm. Điểm cụ thể:

+ Nhóm tiêu chí đánh giá về khả năng thực hiện nhiệm vụ của giáo viên ở hạng đề nghị xét: 5,0 điểm;

+ Nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 20 điểm;

+ Nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 75 điểm;

+ Quy định điểm chi tiết của từng tiêu chí tại phụ lục kèm theo Thông tư này.

- Điểm tăng thêm

+ Điểm tăng thêm được thực hiện đối với những trường hợp sau: Có trình độ đào tạo, trình độ ngoại ngữ, tin học cao hơn so với quy định của hạng (tính vào điểm của nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng); có thành tích được tặng bằng khen từ cấp tỉnh, Bộ trở lên; giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua cấp cao hơn so với quy định của hạng; giáo viên có học sinh đoạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia trong cuộc thi do ngành Giáo dục tổ chức (không tính các cuộc thi do các cơ quan, đơn vị ngoài ngành Giáo dục tổ chức), giáo viên có học sinh trong đội tuyển học sinh dự thi khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao khu vực Đông Nam Á, Châu Á Thái Bình Dương, quốc tế và giáo viên có học sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao khu vực Đông Nam Á, Châu Á Thái Bình Dương, quốc tế (tính vào điểm của nhóm tiêu về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ);

+ Điểm tăng thêm tính cho mỗi minh chứng của tiêu chuẩn, tiêu chí do Hội đồng xét thăng hạng quy định nhưng không vượt quá 5,0 điểm. Đối với những tiêu chuẩn, tiêu chí có nhiều minh chứng để tính điểm tăng thêm thì chỉ tính điểm tăng thêm cho minh chứng có giá trị cao nhất.

b) Sát hạch

Giáo viên mầm non, tiểu học hạng III dự xét thăng hạng lên hạng II khi điểm hồ sơ đạt 100 điểm thì được tham gia sát hạch. Những giáo viên không được tham gia sát hạch được thông báo không đủ điều kiện để tiếp tục xét thăng hạng.

Giáo viên được tham gia sát hạch sẽ làm bài khảo sát theo hình thức trắc nghiệm; thời lượng 45 phút; nội dung khảo sát liên quan đến nhiệm vụ của nhà giáo quy định tại tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp (theo từng hạng chức danh của mỗi cấp học.

5.2. Đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông: Tổ chức xét và chấm điểm hồ sơ (quy định về xét và chấm điểm hồ sơ như quy định tại tiết a của mục 5.1 nêu trên)

6. Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức” (Hội đồng xét thăng hạng sẽ có thông báo cụ thể sau)./.

Bieu mau.rar

Hội đồng xét thăng hạng

Các tin khác