Ngày 14/05/2019 10:16:11
Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn
(Vinhlong.gov.vn) – Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch Thực hiện “Đề án Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” và “Đề án Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 -2020”

Mục đích của Kế hoạch nhằm Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Quyết định số 65/QĐ-TTg, ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng tiến độ nhằm từng bước đạt được các mục tiêu của Đề án và nâng cao năng lực phổ biến nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và phổ biến rộng rãi nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước ICCPR, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện phòng, chống tra tấn và các quyền dân sự, chính trị.

Nội dung tài liệu, vui lòng xem file đính kèm.

Văn phòng UBND tỉnh