Thứ Hai, 21/10/2019 3:48:01 CH
Ngày 16/05/2019 08:43:39
Kế hoạch triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ, quán triệt thực hiện nghiêm túc nội dung của Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các sở, ban, ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về tầm quan trọng của Luật An ninh mạng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn công tác đặt ra. Đảm bảo sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thi hành Luật An ninh mạng; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phân công các sở ban ngành có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình tuyên truyền sâu rộng nội dung của Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là những nội dung được dư luận quan tâm; đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành, phản bác các quan điểm có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về An ninh mạng; giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Biên soạn tài liệu phục vụ công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật An ninh mạng để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định;

Tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ triển khai thi hành Luật được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

N.N.H – Nguồn KH số: 1081/QĐ-UBND

Các tin khác