Ngày 16/05/2019 08:39:53
Nâng cao mức sống hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Trong những năm qua, công tác chăm lo gia đình người có công với cách mạng luôn được sự quan tâm của Đảng và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh như: triển khai hỗ trợ nhà ở, y tế, giáo dục, hỗ trợ vay vốn sản xuất, trợ cấp khó khăn trong cuộc sống…kết quả đến nay có trên 99% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống bình quân nơi cư trú

Tuy nhiên, theo báo cáo của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 362 hộ nghèo, 669 hộ cận nghèo thuộc chính sách người có công với cách mạng. Đa số những hộ này đã lớn tuổi, sức khỏe kém thường xuyên bệnh, không có lao động, không có vốn, điều kiện làm kinh tế gặp khó khăn, sự quan tâm phối hợp giữa các ngành, các cấp, một số địa phương trong việc hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng đôi lúc chưa thường xuyên, một số ít hộ chưa thật sự chí thú làm ăn...

Từ thực trạng nêu trên Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường, tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ, tạo điều kiện để gia đình người có công với cách mạng phát triển kinh tế gia đình nâng mức sống; Tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của công tác đền ơn đáp nghĩa, nâng cao mức sống gia đình người có công với cách mạng, để các ngành, các cấp, cộng đồng xã hội quan tâm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ, chăm sóc gia đình người có công với cách mạng.

Để làm được điều đó, cần thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo, cận nghèo. Thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cùng nguồn ngân sách nhà nước thực hiện tốt công tác giảm hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách người có công với cách mạng để đảm bảo có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình ở nơi cư trú.

Khảo sát, nắm nhu cầu cần hỗ trợ của hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách  người có công với cách mạng, động viên người có công có ý chí vươn lên thoát nghèo, đưa ra những giải pháp phù hợp để hỗ trợ nâng cao mức sống các gia đình người có công, đảm bảo từng bước giúp các gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình ở nơi cư trú.

Nâng cao mức sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chính sách Người có công với cách mạng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững của từng địa phương, cơ sở.

Phối hợp với các đơn vị, địa phương tập trung lãnh chỉ đạo công tác hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách người có công với cách mạng.

Phấn đấu 100% hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách người có công với cách mạng tiếp cận với các chính sách về hỗ trợ nhà ở, giáo dục và đào tạo, y tế, tín dụng, việc làm, đào tạo nghề trường hợp có điều kiện, nhu cầu.

Phấn đấu đến cuối năm 2019 không còn hộ nghèo thuộc chính sách người có công theo pháp lệnh người có công; đến cuối năm 2020 không còn hộ cận nghèo thuộc chính sách người có công.(trừ các hộ nghèo, cận nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội)…

Đối với những địa phương có điều kiện kinh tế phát triển tốt, ít hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách người có công với cách mạng, phấn đấu đến cuối năm 2019 không còn hộ nghèo,hộ cận nghèo thuộc chính sách người có công theo pháp lệnh người có công; đến cuối năm 2020 không còn hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách người có công với cách mạng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ (trừ các hộ nghèo, cận thuộc đối tượng bảo trợ xã hội).

Phấn đấu 100% các hộ nghèo chính sách người có công thuộc đối tượng bảo trợ xã hội nhận được sự hỗ trợ thường xuyên của 01 đơn vị, tổ chức cá nhân.

                                                                    N.N.H – Nguồn QĐ số:1080/QĐ-UBND