Ngày 16/05/2019 08:42:09
Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Long

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình giáo dục phổ thông, các đề án, kế hoạch có liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình; xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm cho việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông…

Theo đó, Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Long gồm 20 thành viên, ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh làm Phó Trưởng ban thường trực. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo các quy định hiện hành; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

                                                                                                         MP