Thứ Năm, 22/08/2019 5:18:45 CH
Ngày 16/05/2019 15:20:27
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 02/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (sau đây gọi tắt là Đề án); Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (gọi tắt là PBGDPL) cho thanh, thiếu niên; Tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường phối hợp giữa Sở Tư pháp với các Sở, ban, ngành, địa phương và tăng cường vai trò của Sở Tư pháp trong công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên.

Nội dung kế hoạch yêu cầu phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp, công tác PBGDPL năm 2019, Kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2020 (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 30/3/2018); Xác định rõ nội dung hoạt động, tiến độ thực hiện không trùng lắp; bảo đảm khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; Xác định rõ đối tượng cần ưu tiên PBGDPL, tập trung PBGDPL cho thanh, thiếu niên đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và thanh, thiếu niên có nguy cơ cao vi phạm pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và gắn kết thực hiện Đề án với các Chương trình, Đề án có liên quan nhằm tiết kiệm nguồn lực.  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch này. Là đơn vị đầu mối tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ở địa phương thực hiện các nhiệm vụ và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt tại Kế hoạch này. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên tại địa phương.

                                                                     N.H.N- Nguồn QĐ số: 709/QĐ-UBND

Các tin khác