Ngày 21/05/2019 15:40:06
Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 16/5/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo việc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ

Theo đó, nhằm đôn đốc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4951/VPCP-TCCV ngày 15/5/2017 của Văn phòng Chính phủ, cụ thể:

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, trước mắt tập trung vào việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; bảo đảm trong năm 2019 đạt tỷ lệ 100% các đơn vị trực thuộc được thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ.

Tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh về công tác tổ chức cán bộ; xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền; định kỳ 6 tháng, 01 năm và đột xuất báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; tổng hợp trình UBND tỉnh trước ngày 22/11/2019 để báo cáo về Bộ Nội vụ theo quy định.

N.H.N- Nguồn CV số: 1731/UBND-NC