Ngày 21/05/2019 15:41:13
Chỉ đạo thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019 tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 16/5/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo việc thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” năm 2019

Theo đó, để tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 14 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” (19/8/2005 - 19/8/2019), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số mặt công tác trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tăng cường công tác phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào, cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Giảm nghèo bền vững”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Dân vận khéo”, “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Đặc biệt gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu của đất nước sau hơn 30 năm đổi mới, truyền thống anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam trong 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành gắn với vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng của dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể các cấp và các tầng lớp nhân dân về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiên cụ thể và hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

 Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2019 cho phù hợp, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên được tham gia các hoạt động để “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” thật sự là ngày hội của toàn dân.

N.H.N- Nguồn CV số: 1744/UBND