Ngày 20/05/2019 16:52:04
Những chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số
(Vinhlong.gov.vn) - Theo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 -2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 – 2030 thì Vĩnh Long đang thực hiện có hiệu quả một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Theo đó, tỉnh đã hỗ trợ đồng hồ nước cho 786 hộ theo Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số; hộ nghèo sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (Thị xã Bình Minh 112 hộ; huyện Tam Bình 152 hộ; huyện Trà Ôn 430 hộ và huyện Vũng Liêm 92 hộ) với kinh phí hỗ trợ 734,7 triệu đồng.

Hỗ trợ vốn phát triển sản xuất: Thực hiện Đề án hỗ trợ nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và có nhu cầu nuôi bò; ưu tiên cho hộ gia đình dân tộc Khmer với kết quả đã hỗ trợ 300 con bò sinh sản, kinh phí 6 tỷ đồng, từ Quỹ “ Vì người nghèo” của tỉnh. Hình thức hỗ trợ giống bò sinh sản sau khi có thu hoạch sẽ thu hồi lại để đầu tư cho hộ khác, không cho không nhằm khắc phục tâm lý trông chờ, ỷ lại.

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, trong giai đoạn 2016 - 2018, tỉnh hỗ trợ nhà ở cho 1.533 hộ với kinh phí thực hiện 53.655 triệu đồng. Dự kiến giai đoạn 2019 - 2020 tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho 1.106 hộ, với kinh phí 38.710 triệu đồng.

Ngoài ra, trong năm 2016 - 2017, từ nguồn vốn xã hội hóa của Đài truyền hình Vĩnh Long, đã hỗ trợ 1.587 căn nhà theo mẫu căn nhà “chắp cánh ước mơ”, giá trị mỗi căn 40 triệu đồng, tổng kinh phí 63.480 triệu đồng. Trong năm 2016, Ngân hàng ViettinBank hỗ trợ 08 căn nhà cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, giá trị mỗi căn nhà 50 triệu đồng và Chương trình Gameshow “Làng hài mở hội” hỗ trợ cho 12 căn nhà cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, giá trị mỗi căn nhà 50 triệu đồng.

Chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, ngày 05/5/2016, UBND tỉnh Vĩnh Long có Quyết định số 1013/QĐ-UBND phê duyệt lắp đặt hệ thống xử lý khí thải đối với 13 lò hỏa táng tại 13 chùa Phật giáo Nam tông Khmer theo hình thức phân kỳ từng năm từ giai đoạn 2016-2019 và lắp đặt bổ sung hệ thống xử lý khí thải đối với các Lò hỏa táng đạt quy chuẩn QCVN 30:2012/BTNMT với tổng kinh phí 2.391,5 triệu đồng.

Nguyễn Nguyên- Nguồn BC số: 99/BC-UBND