Thứ Năm, 22/08/2019 5:15:42 CH
Ngày 21/05/2019 16:07:27
Vận hành chính thức hệ thống thông tin Một cửa điện tử tại 18 xã, phường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
(Vinhlong.gov.vn)- Ngày 21/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định Công bố vận hành chính thức hệ thống thông tin Một cửa điện tử tại 18 xã, phường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, hệ thống thông tin Một cửa điện tử tại 18 xã, phường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chính thức vận hành kể từ ngày 22/5/2019, cụ thể:

Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phường 8, Phường 9, Xã Tân Hòa, Xã Tân Hội, Xã Tân Ngãi  thuộc thành phố Vĩnh Long. Phường Thành Phước thuộc thị xã Bình Minh. Xã Trung An, Xã Hiếu Phụng, Xã Hiếu Thành, Xã Trung Hiệp, Xã Trung Nghĩa,  Xã Quới An, Xã Trung Ngãi, Xã Tân An Luông thuộc huyện Vũng Liêm.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường nêu trên thực hiện tổ chức đưa vào khai thác hệ thống thông tin Một cửa điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ một cửa của người dân trên môi trường mạng; Đảm bảo xử lý hồ sơ điện tử qua hệ thống thông tin Một cửa điện tử đúng hạn.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức chuyển giao sử dụng hệ thống thông tin Một cửa điện tử tại xã cho UBND các xã, phường nêu trên.Quản lý, duy trì hoạt động, kiểm tra, đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh thực hiện tại cấp xã theo quy định hiện hành. Tập trung hoàn thiện hệ thống ứng dụng Một cửa điện tử 3 cấp (tỉnh - huyện - xã) để chuyển giao Văn phòng UBND tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ Chính phủ giao.

V.H - Nguồn QĐ số:1176/QĐ-UBND

Các tin khác