Ngày 23/05/2019 16:13:34
Chỉ thị về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 16/5/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.

Theo đó, để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực thi phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bức phá, hiệu quả”; đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong các tháng còn lại của năm 2019 như sau:

Các sở ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao không được chủ quan trong công tác chỉ đạo điều hành; theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. Từ đó, xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách quyết liệt, hiệu quả hơn, góp phần củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp, tham gia, đồng hành cùng chính quyền phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2019 đã đề ra.

Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt các dự án trọng điểm, quy mô lớn, có sức lan tỏa; phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 đạt từ 95% trở lên.

Thực hiện nghiêm nhiệm vụ cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 320/TTg-KSTT ngày 15/3/2019 và chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ thị cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện là Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế; Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ nút thắt hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển;  Quyết liệt thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, ổn định sản xuất; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp và thủy sản phục vụ xuất khẩu, bảo đảm hoàn thành kế hoạch xuất khẩu đề ra; quản lý thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; Tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án công nghiệp quy mô lớn; bảo đảm giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2019 từ 95% trở lên; Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển bứt phá thị trường trong nước, đẩy mạnh tăng trưởng xuất khẩu; Phát triển mạnh mẽ du lịch, góp phần lan tỏa tới nhiều ngành sản xuất, dịch vụ thị trường phát triển...

N.H.N- Nguồn CT số:số 08/UBND-NC