Ngày 23/05/2019 16:23:19
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ
(Vinhlong.gov.vn) - Thực hiện Công văn số 3854/VPCP-KSTT ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP,Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đối với Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố cần chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính cả hồ sơ giấy và hồ sơ trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tại cơ quan, đơn vị mình; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; nghiêm túc xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính; không được phép yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, bổ sung thành phần hồ sơ ngoài quy định; kịp thời gửi Phiếu xin lỗi tổ chức, cá nhân khi xảy ra trường hợp hồ sơ giải quyết trễ hạn theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

 Đối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm định chưa đủ Điều kiện giải quyết, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công. Thời gian thông báo trả lại hồ sơ không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về thời gian.

Lựa chọn thủ tục hành chính được hướng dẫn thực hiện qua bộ hồ sơ mẫu, ưu tiên các thủ tục hành chính phổ biến, số lượng hồ sơ phát sinh lớn để áp dụng cách thức hướng dẫn qua bộ hồ sơ mẫu và công khai tại Bộ phận Một cửa các cấp. Bộ hồ sơ mẫu bao gồm đầy đủ thông tin trong mẫu đơn, tờ khai (nếu có) theo phương thức giả định hoặc ẩn thông tin cá nhân, các loại mẫu thành phần hồ sơ, mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và mẫu giấy trả kết quả theo quy định của pháp luật. Các mẫu được được in chữ “MẪU” bằng chữ in hoa đậm, sử dụng phông chữ tiếng Việt Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 16 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6009:2001 tại góc trên cùng bên phải các trang giấy.

 Xây dựng Bộ câu hỏi – trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, lưu ý các câu hỏi được đặt theo hướng nêu rõ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và sử dụng các ngôn ngữ thông dụng, gắn kết với các sự kiện đời sống của người dân, doanh nghiệp, gửi về Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp chậm nhất đến ngày 28/6/2019 (thứ Sáu) để trình UBND tỉnh xem xét, công khai trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Đối với Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh thì cần phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất các thủ tục hành chính còn tiếp nhận tại đơn vị đưa vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, trừ các thủ tục hành chính được quy định tại Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với những thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, nếu trong quá trình thực hiện thấy gây khó khăn, cản trở cho tổ chức, cá nhân so với thực hiện tại đơn vị thì đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh cho thực hiện tại đơn vị (phải nêu rõ lý do, khó khăn, vướng mắc). Trước ngày 30/6/2019, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Khẩn trương trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính theo quy định tại Công văn số 1310/UBND-TTPVHCC ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh.

Đối với các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thì sở, ban, ngành tỉnh không cần niêm yết thủ tục hành chính đó tại trụ sở đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Kiện toàn Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Đồng thời giao Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nội dung của Công văn này và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông Khẩn trương hoàn thiện Video hướng dẫn mẫu thể hiện đầy đủ các thông tin hướng dẫn về việc thực hiện thủ tục hành chính, các yêu cầu cụ thể đối với từng loại thành phần hồ sơ, các bước chuẩn bị và quy trình thực hiện theo quy định của pháp luật. Video hướng dẫn mẫu được trình chiếu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa và được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Phối hợp với nhà thầu khắc phục các hạn chế, hoàn chỉnh Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử theo đúng quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, theo đúng yêu cầu của sở, ban, ngành và Trung tâm.

Điều chỉnh chức năng tạm dừng giải quyết hồ sơ theo hướng: giao Giám đốc Trung tâm phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh thống nhất tạm dừng, gia hạn thời gian trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên ứng dụng, đồng thời phải thông báo cho tổ chức, cá nhân lý do tạm dừng theo đúng quy định.

Thực hiện cập nhật đầy đủ tất cả thủ tục hành chính đã đưa ra thực hiện tại Trung tâm để đảm bảo việc giám sát, theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính và đảm bảo việc thu phí tập trung tại Trung tâm (trong đó, có các thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Bàn giao Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh cho Trung tâm Phục vụ hành chính công chậm nhất ngày 30/6/2019, chịu trách nhiệm phối hợp với nhà thầu trong thời gian bảo hành.

LHMD – Nguồn CV số: 1765/UBND-TTPVHCC