Thứ Hai, 21/10/2019 3:43:17 CH
Ngày 02/06/2019 22:47:27
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 27/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 07/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Các nội dung sửa đổi, bổ sung là: “Điều 2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ấp;“Điều 4. Tổ chức, trụ sở và nội dung hoạt động của ấp";“Điều 5. Hội nghị của ấp; Điều kiện sáp nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên ấp;“Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ấp; Điều 20. Quy trình bầu cử Phó trưởng ấp

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2019.

N.H.N- Nguồn QĐ số: 07/2019/QĐ-UBND

Các tin khác