Thứ Năm, 22/08/2019 5:18:28 CH
Ngày 10/06/2019 15:21:40
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 04/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Theo đó, để nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở ngành và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thực hiện mời gọi các Nhà đầu tư tham gia đầu tư các dự án phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch đã được phê duyệt; Trong quá trình xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch và các Nghị định hướng dẫn.

Chủ trì, phối hợp Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Sở Công thương các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc quy định về lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về hoạt động hoá chất đối với các doanh nghiệp đầu tư sản xuất tại Khu công nghiệp; Giám sát chặt chẽ các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong Khu công nghiệp cũng như trong quá trình thu hút đầu tư các ngành nghề phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt để giảm thiểu rủi ro trong quá trình thiết kế, thi công và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Rà soát tình hình triển khai Quy hoạch phát triển Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 từ đó đề xuất giải pháp phù hợp; Làm việc với các chủ đầu tư rà soát tiến độ thực hiện các dự án phát triển hạ tầng Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; xác định khó khăn, nguyên nhân và đề xuất các biện pháp giải quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện; Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp đã được quy hoạch và triển khai thực hiện dự án hạ tầng Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Giám sát việc đầu tư xây dựng các Khu công nghiệp, đảm bảo các Khu công nghiệp được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; tuân thủ quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó lưu ý việc đảm bảo tỷ lệ loại đất theo quy chuẩn đối với Khu công nghiệp; Có biện pháp xử lý đối với các Khu công nghiệp chưa hoàn chỉnh việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng theo quy hoạch đã được phê duyệt; sử dụng đất không phù hợp hoặc sai so với quy hoạch đã được phê duyệt; Rà soát việc thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập Khu công nghiệp theo quy định tại các Nghị định quy định về khu công nghiệp có hiệu lực trong từng thời kỳ (Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 và Nghị định số 82/2018/N Đ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ). Chỉ đề xuất đầu tư, thành lập mới các Khu công nghiệp khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về quy hoạch, tỷ lệ lấp đầy, khả năng thu hút đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư Khu công nghiệp; Tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án đầu tư trong Khu công nghiệp của nhà đầu tư thứ cấp theo đúng quy định pháp luật để đảm bảo tiến độ, hiệu quả sử dụng đất của các dự án đầu tư, trong đó lưu ý hỗ trợ việc triển khai các dự án quy mô lớn trong Khu công nghiệp để tạo động lực phát triển cho Khu công nghiệp; Tập trung xử lý dứt điểm các dự án đầu tư đã ngừng hoạt động trong thời gian dài, không thể khắc phục, hoạt động trở lại; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đúng theo triến độ đã cam kết, đề nghị các doanh nghiệp chưa triển khai hết phần diện tích đất thuê đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đảm bảo việc sử dụng đất đạt hiệu quả theo quy định của Luật đầu tư và Luật đất đai; Phối hợp với Cục thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội, các chủ đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp nhằm tránh tình trạng tồn đọng, kéo dài việc nợ thuế và bảo hiểm xã hội; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường và đầu tư xây dựng, vận hành các công trình bảo vệ môi trường trong Khu công nghiệp, nhất là nhà máy xử lý nước thải tập trung của các Khu công nghiệp.

N.H.N- Nguồn CV số: 1988/UBND-KTN

Các tin khác