Thứ Hai, 21/10/2019 3:49:10 CH
Ngày 24/06/2019 16:41:23
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
(Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm hoàn thiện công tác thu thập dữ liệu ảnh viễn thám; quản lý, lưu trữ, khai thác và sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám, xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám thuộc phạm vi, địa bàn tỉnh Vĩnh Long và cung cấp đầy đủ dữ liệu ảnh viễn thám đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ viễn thám trên địa bàn tỉnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh; Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ viễn thám, sử dụng thông tin, sản phẩm, dữ liệu viễn thám trên địa bàn tỉnh trong các ngành, lĩnh vực như: Điều tra cơ bản, quản lý, quan trắc và giám sát tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; Đào tạo được nguồn nhân lực của tỉnh về viễn thám có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động viễn thám, tiếp nhận chuyển giao và sử dụng tốt công nghệ viễn thám.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Kế hoạch được duyệt là tuyên truyền phổ biến thường xuyên, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về viễn thám, công nghệ và các ứng dụng viễn thám… trên các phương tiện thông tin, trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, trong các hội nghị ngành Tài nguyên và Môi trường hoặc trong các hội nghị triển khai các dự án ứng dụng công nghệ viễn thám trên phạm vi toàn tỉnh; Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước về viễn thám để ban hành, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và thống nhất với các văn bản của Trung ương;

Bổ sung, kiện toàn về số lượng, chất lượng cán bộ trong cơ quan đầu mối để đáp ứng nhiệm vụ được giao; Tổ chức cho cán bộ viễn thám tỉnh tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về viễn thám nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong đó chú trọng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác quản lý lưu trữ, cung cấp dữ liệu viễn thám.

Thực hiện nghiêm công tác thu thập, quản lý, lưu trữ, bổ sung, cập nhật, công bố dữ liệu viễn thám và xây dựng, cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám của tỉnh để cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật cũng như phục vụ cho công tác điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu;Đảm bảo đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất để thực hiện các nhiệm vụ lưu trữ, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám tại địa phương. Riêng đối với dự án, đề án, đề tài, nhiệm vụ chuyên môn có liên quan đến thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám do các sở, ngành, UBND cấp huyện làm chủ dự án, đề án, sau khi được nghiệm thu hoàn thành; cơ quan chủ trì dự án, đề án, đề tài có trách nhiệm giao nộp thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám, sản phẩm viễn thám về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh công bố siêu dữ liệu viễn thám do mình quản lý lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 18, Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ;

Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám giữa các cơ quan quản lý dữ liệu với các sở, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng;Thúc đẩy sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám trong các ngành, lĩnh vực, xây dựng và đẩy mạnh việc triển khai các dự án, đề án ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn tỉnh; Tổ chức triển khai Đề án “Ứng dụng công nghệ Viễn thám và GIS để xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình tỉnh Vĩnh Long tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000...

Kinh phí thực hiện kế hoạch, sẽ do ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo quy định hiện hành; Lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Từ nguồn vốn ODA (nếu có) và các nguồn vốn huy động khác.

P.L – Nguồn QĐ Số: 1654/QĐ-UBND

Các tin khác