Thứ Năm, 22/08/2019 5:15:01 CH
Ngày 28/06/2019 08:21:46
Chỉ đạo tiếp tục nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
(Vinhlong.gov.vn) - Để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong những năm tới, ngày 10/6/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản số 1637-CV/TU về tăng cường lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU, ngày 19/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện và cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tập trung chỉ đạo quyết liệt để làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ hành chính sang phục vụ, đồng thời tích cực tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu và đồng thuận thực hiện các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức rà soát, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm các cơ quan liên quan đối với kết quả thực hiện các chỉ số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Từ đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá cần tập trung thực hiện để giữ vững và nâng thứ hạng trong năm 2019 và những năm tới. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao tính năng động, tiên phong của đội ngũ lãnh đạo các cấp trong công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư. Người đứng đầu của các ngành, các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của địa phương, đơn vị mình.

Công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng thông tin. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước; xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Cải tiến hình thức, nội dung cổng thông tin điện tử của tỉnh và website của các sở, ngành, địa phương.

Thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển DN nhỏ và vừa; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn. Cập nhật, phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, quy hoạch, kế hoạch của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, thuận lợi để giảm chi phí và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, triển khai thực hiện có hiệu quả dự án Chính quyền điện tử.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh; rà soát đưa thêm các thủ tục hành chính có đủ điều kiện tiếp nhận tại Trung tâm. Tiếp tục hiện đại hóa hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến để giải quyết trực tuyến đối với các thủ tục hành chính.

Cải thiện và thực hiện tốt các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động. Thực hiện tốt kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DN theo quy định của Chính phủ.

Triển khai thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và Chương trình khởi nghiệp của tỉnh, khuyến khích, động viên tinh thần kinh doanh, ý chí khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp. Tăng cường các hoạt động tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp; xây dựng hệ thống hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp, thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, chú trọng đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giải quyết khó khăn, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Chỉ đạo giải quyết nhanh các kiến nghị, phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác phối hợp, kết hợp trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp.

Tăng cường công tác hậu kiểm sau cấp Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư, đồng thời, kiên quyết xử lý các dự án vi phạm tiến độ theo quy định của pháp luật; bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh thật sự thông thoáng, bình đẳng, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, nhất là nguồn lực đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện tốt công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng; giải quyết dứt điểm khiếu nại, khiếu kiện về đất đai thuộc các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ban hành chính sách riêng để doanh nghiệp nhỏ và vừa có đầu tư cơ sở sản xuất trong khu, cụm công nghiệp; chính sách thúc đẩy tích tụ đất đai, tạo quỹ đất để thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra trong việc kiểm tra, thanh tra các tổ chức, doanh nghiệp, đảm bảo không chồng chéo, giảm số lần thanh tra, kiểm tra, bảo đảm nguyên tắc không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết có hiệu quả các vụ việc liên quan đến quá trình thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, thái độ phục vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác thanh tra hành chính, thanh tra công vụ; xử lý nghiêm các biểu hiện tắc trách, nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp; phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan, đơn vị về thực hiện các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp, các hội ngành nghề trong việc đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp; đồng thời tham gia tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến với lãnh đạo tỉnh trong xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh….

Nguyễn Nguyên- Nguồn CV số: 1637-CV/TU

Các tin khác