Thứ Bảy, 19/10/2019 10:14:14 SA
Ngày 02/07/2019 10:06:38
Chỉ đạo tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện Nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 01/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện Nghĩa vụ quân sự (NVQS) và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020

Theo đó, để tổ chức thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện NVQS và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được chặt chẽ “tròn khâu” nâng cao chất lượng tuyển chọn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là cấp huyện) tập trung thực hiện tốt nội dung trọng tâm sau đây:

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật NVQS và các văn bản dưới Luật liên quan đến công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện NVQS và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; trong đó, coi trọng tuyên tuyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng; các hoạt động của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, để nhân dân nhận thức đầy đủ việc thực hiện Luật NVQS là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tập trung thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, vai trò tham mưu của các ban, ngành, tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị đối với công tác tuyển quân; kiện toàn Hội đồng NVQS, điều chỉnh, bổ sung qui chế hoạt động của Hội đồng NVQS các cấp, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu thành phần, thực hiện đúng chức năng, có hiệu quả, đảm bảo tính tập thể, dân chủ, công khai, công bằng; tập trung nâng cao chất lượng xét duyệt, công tác bình nghị tại cơ sở, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân; thực hiện tuyển quân “tròn khâu”,“tuyển người nào chắc người đó”.

Thực hiện quản lý nguồn chặt chẽ, nắm chắc số lượng, chất lượng, nhân thân và mọi thay đổi về nơi cư trú của công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ phải được đăng ký, quản lý, bổ sung vào lý lịch NVQS đúng qui định của pháp luật; xét duyệt tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện NVQS và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng Luật NVQS; hướng dẫn của Tư lệnh Quân khu 9 về thứ tự các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ quân đội và Công an; chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các Ủy viên Hội đồng NVQS tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Hội đồng NVQS tỉnh và Đề án số 3519/ĐA-UBND ngày 11/12/2012 của UBND tỉnh về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển sinh quân sự giai đoạn 2013-2020 sát với tình hình cụ thể của từng địa phương; tuyển chọn đủ số lượng, nâng cao chất lượng, nhất là sức khỏe, chính trị, đạo đức, văn hóa của công dân; chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương phải thật sự trang trọng, thực hiện đúng phương châm “đi đưa về đón”; tổ chức đăng ký, quản lý quân nhân dự bị chặt chẽ, đúng qui định.

Công an tỉnh hướng dẫn việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; dự kiến phân bổ chỉ tiêu để làm cơ sở cho các huyện, thị xã, thành phố giao chỉ tiêu cho các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự cấp huyện thực hiện công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đúng quy định pháp luật.

Sở Y tế chủ trì tổ chức triển khai, tập huấn bồi dưỡng cho y tế cấp xã về công tác sơ tuyển sức khỏe; chỉ đạo ngành Y tế nhất là vai trò của Trạm Y tế xã trong công tác sơ tuyển, lấy công tác “sơ tuyển ở cấp xã làm nền, kết luận sức khỏe tại huyện là gốc”; kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe NVQS cấp huyện; sơ tuyển chặt chẽ ở cấp xã, tổ chức khám, kết luận sức khỏe và sàng lọc ma túy, HIV đúng qui định;

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo cho Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, quyền lợi của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và y viên Hội đồng NVQS tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt chất lượng, hiệu quả; phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các ủy viên Hội đồng NVQS 2 cấp trong công tác phối hợp, chủ động tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền lãnh, chỉ đạo điều hành thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt chất lượng, hiệu quả; thường xuyên xuống địa bàn để cùng địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngày từ cơ sở.

Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể cấp huyện đến xã, phường, thị trấn và nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhận thức đúng và đầy đủ về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với Tổ quốc; trong công tác tuyên truyền, giáo dục, cần vận dụng linh hoạt nhiều phương pháp phù hợp với điều kiện, đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể ở mỗi địa bàn; trong đó, coi trọng tuyên tuyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng; các hoạt động của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tạo tiền đề cơ bản để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chất lượng, hiệu quả cao.....

N.H.N- Nguồn CV số: 2389/UBND-NC

Các tin khác