Thứ Năm, 22/08/2019 5:19:06 CH
Ngày 02/07/2019 10:13:24
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra ngành tài nguyên và môi trường
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 27/6/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 3058/BTNMT-TTr về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra ngành tài nguyên và môi trường

Theo đó, để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ngăn chặn tình trạng cán bộ, công chức vì động cơ cá nhân, khi thực thi nhiệm vụ có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng, tiêu cực, không chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của ngành thanh tra, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung quán triệt đối với các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức, đảng viên thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Chấp hành nghiêm quy định về những việc cán bộ công chức, viên chức không được làm theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CTTTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; các văn bản của Ban cán sự Đảng Bộ và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường như: Quyết định số 177 - QĐ/BCSĐTNMT ngày 11/4/2014 quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên môi trường; Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29/3/2013 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường; Văn bản số 1729/BTNMT-TCCB ngày 16/5/2016 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hóa công sở và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; Quyết định số 599/QĐ-BTNMT ngày 28/02/2018 ban hành Quy chế quản lý công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Văn bản số 1150/BTNMT-TCCB ngày 12/3/2018 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hóa công sở và quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động.

Tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm pháp luật về công vụ, công chức, pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình chuyên môn nghiệp vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ. Cần ban hành quy chế làm việc rõ ràng, minh bạch và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, bảo đảm ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi nhiệm vụ.

Thực hiện tốt Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của công chức, viên chức thanh tra trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trong thực thi nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ nhất là đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng về tài nguyên và môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức, đảng viên thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật; định kỳ luân chuyển, thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm, phức tạp theo quy định; đồng thời, lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các công việc phức tạp, nhạy cảm nhất là đối với các trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.                                                  

  N.H.N- Nguồn CV số: 3058/BTNMT-TTr

Các tin khác