Thứ Năm, 22/08/2019 5:15:59 CH
Ngày 11/07/2019 14:44:59
Tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) luôn được tỉnh quan tâm chú trọng. Ngay từ đầu năm tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác này trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh thường xuyên tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC nhằm giảm chi phí thực hiện cho cá nhân, tổ chức;Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; Chỉ thị số 30/CT-TTg, ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, nhắc nhở các sở, ngành, huyện, thị, thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Từ đó, công tác kiểm soát TTHC của tỉnh được nâng lên rõ rệt. Điển hình là đểtạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Nhiều TTHC cá nhân, tổ chứccó thể lựa chọn cách thức nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, rút ngắn thời gian giải quyết rất nhiều TTHC trong nhiều lĩnh vực. Cụ thể: Trong 06 tháng đầu năm 2019, qua rà soát, Chủ tịch UBND tỉnh công bố:

Rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ so với Quyết định số 4603/QĐ-BVHTTDL ngày 17/12/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ 45 ngày còn lại 40 ngày  đối với 01 TTHC.

Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ (rút ngắn 02 ngày làm việc) đối với 03 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch so với Quyết định số 4017/QĐ-BVHTTDL, ngày 25/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ (rút ngắn 03 ngày làm việc) đối với 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện so với Quyết định số 5113/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương.

Rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của văn bản Trung ương trong Lĩnh vực Quản lý đất đai, lĩnh vực Tài nguyên nước, cụ thể: rút ngắn 10 ngày đối với 03 TTHC, rút ngắn 08 ngày đối với 04 TTHC, rút ngắn 05 ngày đối với 03 TTHC, rút ngắn 03 ngày đối với 04 TTHC, rút ngắn 02 ngày đối với 01 TTHC và rút ngắn 01 ngày đối với 01 TTHC. Các TTHC trên đã được công bố tại Quyết định số 684/QĐ-UBND, ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định cụ thể thời hạn giải quyết, trình tự thực hiện và thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính “Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm”được công bố tại Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT, ngày 28/11/2018 và Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP, ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp tại Quyết định số 922/QĐ-UBND, ngày 23/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC đã được củng cố với tổng số cán bộ đầu mốilà 143 (trong đó sở, ban, ngành tỉnh: 80; cấp huyện, cấp xã: 63).

Bên cạnh đó, để đảm bảo công khai, thống nhất trong thực hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu thông tin, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 65 Quyết định công bố với tổng số 1132 TTHC, trong đó: Công bố mới: 342 TTHC; Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: 264 TTHC và Bãi bỏ: 526 TTHC.Tất cả các Quyết định và TTHC sau khi được công bố áp dụng đều được cập nhật đầy đủ vào trang thông tin điện tử (địa chỉ: https://vinhlong.gov.vn hoặc https://tthc.vinhlong.gov.vn), cổng dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: https://dichvucong.vinhlong.gov.vn) để phục vụ cho việc tra cứu, sử dụng của tổ chức, cá nhân. Đồng thời tiến hành rà soát, cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (địa chỉ: http://csdl.thutuchanhchinh.vn).Tính đến ngày 15/06/2019, bộ TTHC đang được áp dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, xã là 1.927 TTHC (Trong đó: các sở, ban, ngành tỉnh: 1.489 TTHC; Cấp huyện: 287 TTHC; Cấp xã: 151 TTHC).

Từ ngày 01/4/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long chính thức đi vào hoạt động. Theo đó, danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm đã được công khai tại địa chỉ: https://tthc.vinhlong.gov.vn/ với 1225/1489 TTHC.

Về công tác kiểm tra,Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành kiểm tra công tác kiểm soát TTHC đợt 1 theo đúng nội dung Kế hoạch đề ra, các đơn vị đã kiểm tra, gồm: UBND xã Thanh Bình, UBND Thị trấn Vũng Liêm và UBND huyện Vũng Liêm; UBND xã Tân Long, UBND xã Tân Long Hội và UBND huyện Mang Thít.

Tình hình,kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg, ngày  08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ: UBND tỉnh Vĩnh Long đã thành lập và kiện toàn tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long; Theo đó, UBND và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện, cụ thể: Ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long;Ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Vĩnh Long; Ban hành Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;Đang hoàn chỉnh quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí“ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;Ban hành Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã ở các lĩnh vực: Y tế, Công thương, Nông nghiệp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải. Đối với những lĩnh vực còn lại các cơ quan, đơn vị đang hoàn chỉnh dự thảo trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt; Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg, ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại địa phương: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cũng như Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã được thành lập và kiện toàn tổ chức hoạt động bước đầu đạt được mục tiêu đề ra là giải quyết TTHC kịp thời, nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, công khai, minh bạch, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC; tạo được sự tin tưởng, ấn tượng tốt đẹp của nhân dân về nền hành chính phục vụ văn minh, hiện đại, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả; Giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất tại Bộ phận Một cửa nói chung đã giúp cá nhân, tổ chức chỉ phải đến một địa chỉ để giải quyết TTHC, do đó tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí; giảm thiểu phiền hà, nhũng nhiễu có thể xảy ra trong quá trình giải quyết TTHC; đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động vẫn còn tồn tại một số khó khăn như:

Các TTHC thực hiện tại Bộ phận Một cửa thường xuyên có biến động về số lượng, nội dung và một số TTHC thường được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, gây khó khăn cho việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử và cập nhật thông tin về TTHC vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư và được xây dựng trước khi Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, do đó các tính năng của phần mềm chưa hoàn chỉnh, hoạt động còn thiếu ổn định, tính chính xác chưa cao; gây trở ngại cho việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC và công tác tổng hợp, giám sát.

Tình hình, kết quả thực hiện đánh giá về việc giải quyết thủ tục hành chính: UBND tỉnh Vĩnh Long triển khai thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC, theo đó:Ngày 24/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1223/QĐ-UBND Ban hành Quy định tổ chức đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND, ngày 03/6/2019 về việc ban hành mẫu Phiếu đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.Định kỳ hàng quý (bắt đầu từ quý 3/2019) các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả đánh giá về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Văn phòng Chính phủ theo quy định.

Trên cơ sở đánh giá về tình hình và kết quả thực công tác kiểm soát TTHC 06 tháng đầu năm năm 2019, UBND tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý III/2019, cụ thể như sau: Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2019 và ban hành các văn bản đôn đốc, chỉ đạo trong công tác kiểm soát TTHC ở địa phương;Ban hành kịp thời các Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã và Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi có TTHC công bố mới hay sửa đổi, bổ sung, thay thế; Tiếp tục rà soát, cập nhật dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Trang thông tin điện tử của tỉnh, sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện; Rà soát, đơn giản hóa bộ TTHC của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnhtheo kế hoạch và các văn bản QPPL có quy định TTHC đã được phê duyệt đồng thờiđối với những TTHC còn rườm rà, phức tạp gây cản trở đối với đời sống nhân dân và sản xuất kinh doanh để kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp quy định pháp luật; Thường xuyên vận hành và khai thác Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ tại địa chỉ Website https://nguoidan.chinhphu.vnhttps://doanhnghiep.chinhphu.vn;

Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới tổ chức, cá nhân về lợi ích của việc thực hiện giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; nghiên cứu và đề xuất đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với quy định. Chú trọng tuyên truyền về giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; tuyên truyền về sử dụng Dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC; Tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh nghiên cứu, rà soát các TTHC còn giữ lại thực hiện tại đơn vị trình Chủ tịch UBND tỉnh đưa vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham mưu, tăng cường tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Tổ chức, triển khai thực hiện việc đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long...

TP - Nguồn BC số: 166/BC-UBND

Các tin khác