Thứ Hai, 21/10/2019 3:49:59 CH
Ngày 05/07/2019 09:18:34
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Tân
(Vinhlong.gov.vn) - Để đáp ứng yêu cầu rà soát, khớp nối, các quy hoạch trên địa bàn huyện Bình Tân và hoàn thành tiêu chí số 1- Quy hoạch nhằm mục tiêu xây dựng huyện Bình Tân đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chấp thuận chủ trương lập Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Tân đến năm 2030.

Theo đó, UBND huyện Bình Tân sẽ là cơ quan tổ chức lập quy hoạch; Quy mô đồ án là toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long; thời gian thực hiện trong từ năm 2019 – 2020; nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Bình Tân làm việc với Giám đốc Sở Xây dựng để được hướng dẫn triển khai trình tự, thủ tục lập Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Tân đến năm 2030 theo đúng quy định và thời gian hoàn thành Đồ án. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Bình Tân triển khai lập Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Tân đến năm 2030, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

P.L – Nguồn CV số: 2379/UBND-KTN

Các tin khác